Geografisk Tidsskrift, Bind 39 (1936)

Kaj Birket-Smilh: The Eskimos. (14x22 cm), 250 Sider. Talrige III. og Kort. Methuen and Co. Ltd. London 1936.

Niels Nielsen.

Dette Værk er oprindeligt udkommet paa Dansk (Gyldendal 1927) og er omtalt i „Geografisk Tidsskrift" Bd. 31, 1928. Den engelske Udgave fremtræder i en tiltalende Skikkelse med smukt Tryk og veludførte Illustrationer. I Forordet fremhæver Diamond Jenness den Indsats, som nordiske Videnskabsmænd har ydet i de arktiske Egne, og omtaler specielt Knud Rasmussens Eskimostudier „that have become classics in ethnological litterature". Der er ikke Tvivl om, at denne Bog vil blive den internationale Haandbog, hvorfra man rundt om i Verden i de kommende Aar vil søge Oplysning om eskimoiske Folkeslag og deres Kultur. Men desuden har den en Mission som Vejviser i methodisk Henseende. Studiet af Eskimokulturens Oprindelse, Udvikling og nuværende Indhold er nemlig paa en vis Maade blevet et Forbillede for Arbejder af denne Art, og de Arbejdsmaader, som dansk Videnskab paa dette Felt har bragt i Anvendelse, vil rimeligvis faa vidtrækkende Betydning. Bogen er saaledes endvidere et Monument over den Epoke i den danske etnografiske Forskning som begyndte med Gustav Holm og Steensby, og som naaede sin fulde Udfoldelse med Knud Rasmussen, Therkel Mathiassen og Kaj Birket-Smith.