Geografisk Tidsskrift, Bind 39 (1936)

G. Seligman: Snow structure and ski fields. 22x15 cm, 555 S., 400 Figurer. Macmillan and Co. London 1936.

Niels Nielsen.

Side 174

Bogen er inddelt i tre Afdelinger. Den første (ca. 280 Sider) giver en ret udførlig Redegørelse for Fænomenet: Sne. Forfatteren behandler Dannelsen af Sne, Rim, Isslag og andre faste Former for Vand og giver en Fremstilling af Sneens Omdannelse ved Aldring og Overlejring af nye Snelag. Desuden omtales Sneens Bevægelse, Aflejring, Sneerosion, Afsmeltning og Fordampning. Anden Del af Værket giver en Oversigt over Lavinedannelsen og tredie Del indeholder en Beskrivelse af Laviner og Forholdsregler til Imødegaaelse af Ulykker ved disse.

Det bemærkes udtrykkeligt, at Bogen er anlagt som praktisk Vejledning for Folk, der rejser i Sne, Skiløbere, Alpinister og Polarrejsende, men den gaar i Virkeligheden langt videre end til det rent praktiske.

Forfatteren forener et ret indgaaende Litteraturkendskab med betydelig Erfaring i Marken og har formaaet at give en almenfattelig og letlæselig Oversigt over de Spørgsmaal, som knytter sig til Sneen og dens Optræden i Naturen. Hvert Kapitel indledes med en Oversigt og efterfølges af en Litteraturliste. Et fyldigt Register letter yderligere Orienteringen.

Bogens Udstyr er overordentlig smukt. Det er en Nydelse at tage
en Bog af den Type i Haanden. Billedstoffet er helt igennem første
Klasses og Reproduktionen ligeledes. En nyttig Bog for Studenter

Side 175

der skal vide noget om Sne og en praktisk anvendelig Haandbog
for Sne-Rejsende.