Geografisk Tidsskrift, Bind 39 (1936)

Felipe Guaman Poma de Ayala: Nueva Coronica y Buen Gobierno. Travaux et Mémoires de l'lnstitut d'Ethnologie, T. XXIII. Paris 1936. - XXVII + 1179 S., 18x27 cm.

Jens Yde.

Side 178

Nærværende Tidsskrift har gentagne Gange optaget Artikler, som helt eller delvis beskæftigede sig med den peruanske Indianer Poma de Ayalas Haandskrift: „Nueva coronica y buen gobierno", der opbevares paa det Kongelige Bibliotek i København (Geografisk Tidsskrift, Bd. 28 p. 47—48, Bd. 37 p. 95—143 og 185—186). Fra fransk Side har man med Iver kastet sig over Arbejdet med at faa dette værdifulde Haandskrift udgivet, og Resultatet foreligger nu i et omfangsrigt Værk udsendt af det franske Société d'Ethnologie, under Redaktion af Professor Paul Rivet, den kendte Amerikanist i Paris.

Den foreliggende Udgave af Haandskriftet er en fotograferet Facsimileudgave, udført i samme Format som Originalen. Den indledes med en kort Fortale af Professor Rivet, hvori der gives en kronologisk Oversigt over de hidtil udgivne Publikationer, der enten udelukkende beskæftiger sig med Haandskrift eller delvis henter deres Materiale derfra. Derefter følger en Indledning af Ricard Pietschmann, i sin Tid Leder af Universitetsbiblioteket i Göttingen, Sarmiento de Gamboas Oversætter og Haandskriftets Opdager, som havde planlagt en Udgivelse af Værket i Oversættelse, men ikke naaede at bringe denne Plan til Udførelse inden sin Død. Indledningen er en fransk Oversættelse af Pietschmanns første Artikel om Haandskriftet.

Det skal siges straks, at bortset fra, at der nok kunde have været ofret en bedre Kvalitet Papir paa Udgaven, synes denne at tilfredsstille alle de Fordringer, der kan stilles til en Facsimilegengivelse. Dette skyldes ikke mindst det meget dygtige Arbejde, der er blevet udført under Fotograferingen, som er foregaaet paa det Kongelige Biblioteks Atelier. Skønt meget velbevaret, nedsættes Originalens Læselighed paa næsten hver eneste Side ved, at Skriften

Side 179

i Aarenes Løb har arbejdet sig gennem Papiret og nu træder frem som en forvirrende og klattet Spejlskrift paa de tilsvarende modstaaende Sider; navnlig paa de øverste 5—757 cm. af hver Side gør dette sig gældende, sine Steder til betydelig Gene for Læseren. Det vanskelige og meget omstændelige Retoucheringsarbejde, hvorved saa at sige hver Kvadratcentimenter af de 1200 Sider er blevet renset for alle disse uvedkommende Klatter og Flueben, er udført af Bibliotekets Fotografer med den største Omhu; herved er opnaaet ikke blot at Illustrationerne staar smukt i sort paa rene og hvide Flader, men, hvad der er af endnu større Betydning: Gengivelsen er i adskillige Tilfælde langt lettere læselig end Originalen, idet Retouchøren ikke blot har behandlet de übeskrevne Flader af Bogens Sider, hvor Urenhederne ikke generer nævneværdigt, selv om de selvfølgelig kan betragtes som Skønhedsfejl, men hver enkelt Linie i hele Haandskriftet er gaaet efter, saa at alle Bogstaverne i Gengivelsen nu staar rent og klart. Hvor stor en Forbedring dette er for Læserne vil øjeblikkelig fremgaa af en Sammenligning mellem vilkaarligt valgte Sider af Originalen og Gengivelsen, men navnlig paa de stærkt medtagne Sider 190196, der indeholder meget vigtige Oplysninger om Aldersklasseinddelingen af det gamle Perus Befolkning, er det særlig iøjnefaldende.

Skønt man som Dansk selvfølgelig maa beklage, at det ikke faldt i Danmarks Lod at besørge Udgivelsen af dette enestaaende Dokument, der som Følge af en gaadefuld, hidtil uopklaret Skæbne har fundet sit endelige Hvilested i Danmark, kan man ikke tilbageholde en oprigtig Lykønskning til Société d'Ethnologie for den Maade, hvorpaa det har ført dette betydningsfulde og store Arbejde til Ende.

Manuskriptets store Betydning for Amerikanistiken er allerede for længst godtgjort, idet det endnu før sin Udgivelse har dannet det delvise Grundlag for to vigtige Monografier, nemlig G. Montell: „Dress and Ornaments in ancient Peru" (Göteborg 1929), og R. Levillier: „Don Francisco de Toledo, supremo organizador del Peru" (Madrid 1935). Efter at Haandskriftet nu er udgivet, kan man sikkert forudse Fremkomsten af et større Antal Publikationer i den nærmeste Fremtid, som alle øser af dets næsten uudtømmelige Kildemateriale, da det jo nu er blevet tilgængeligt for alle, der beskæftger sig med amerikanistiske Studier, og kan erhverves for den relativt overkommelige Pris af 275 Fr. Derimod vil der sikkert gaa endnu nogen Tid, inden en kommenteret Oversættelse til et letforstaaeligt Nutidssprog ser Lyset; Haandskriftets mægtige Sidetal gør Oversættelsesarbejdet næsten uoverskuelgt, samtidig med at de

Side 180

mange og lange Quichuaafsnit forudsætter et indgaaende Kendskab
til det gamle peruanske Sprog, der staar de europæiske Sprog saa
fjernt.