Geografisk Tidsskrift, Bind 39 (1936)

James Truslow Adams: Amerikas Saga. 18X26 cm, ;-J52 S. 160 111. paa indsatte Plancher, Gyldendal.

Axel Schou.

Side 169

Medens en indgaaende faglig Kritik af dette Værk niaa overlades til Historikere, kan „Amerikas Saga" i en vejledende Anmeldelse paa dette Sted kort karakteriseres som en bred Fremstilling af Nordamerikas —- og specielt U. S. A.s historiske Udvikling fra de ældste Tider og til de sidste Dage. Ved Udformningen er det ikke saa meget en kronologisk Beskrivelse af Begivenheder, der har været bestemmende; Stoffet behandles mere efter store kulturhistoriske Epoker. Et Kapitel som „Dinosaurernes Tid" f. Eks. skildrer saaledes de gigantiske økonomiske Sammenslutninger som Petroleum- og Jernbanetrusterne, deres Fremkomst og Vækst samt deres Bekæmpelse under Roosevelt. Man faar tillige en Udredning af Forudsætningerne i Samfundsudvikling og Befolkningsmentalitet for disse Individualismens vældigste Udtryksformer af nationaløkonomisk Art.

Et Indledningskapitel, der ikke prætenderer at være andet end en Prolog, giver et Rids af Staternes geografiske Forhold. Man savner dog her Anvendelsen af den rette geografiske Nomenklatur, der vilde have gjort denne Introduktion værdifuldere. Det kan heller ikke - - selv i en causerende Behandling af Emnet — gaa an at betegne alle Indianerne som staaende paa Jæger- og Fiskerstadiet erhvervsmæssigt set.

Forlaget har udstyret Bogen med et rigt Billedmateriale. Ved Udvalget har Synspunktet været det at gennemføre en historisk Illustration. Gengivelser af samtidige Stik og Tegninger, Portrætter og historiske Malerier, politiske Karikaturer og satiriske Tegninger gør en Gennemgang af Billederne alene til en særdeles fornøjelig Repetition af U. S. A.s Historie.

Det interessante Billedstof er smukt reproduceret, men Billedplaceringen
med de tætte Beskæringer af Billedfladen uden Margin

Side 170

er i nogen Grad forstemmende. Hvad der frembringer en morsom Virkning af moderne Fotografier klæder ikke Gengivelser af gamle Kobberstik og Malerier, rent bortset fra, at Beskæring ved eventuel Indbinding yderligere vil lemlæste Billederne, idet karakteristiske Detailler gaar tabt.