Geografisk Tidsskrift, Bind 39 (1936)

L. Kober: Die Orogenlheorie. 184 S. 22 xl5 cm, 50 Afb. Gebruder Borntrager, Berlin 1933.

Niels Nielsen.

De sidste 30 Aar har bragt forskellige Forsøg paa gennem storslaaede Theorier at samle en Række væsentlige Træk i Jordens Udvikling under fælles Synspunkter. Nævnes kan de store og grundlæggende Arbejder vedrørende Alpernes Tilblivelse og Bjergkædedannelsen i Almindelighed (Terminer, Argand, Staub o. m. a.), Wegeners Theorier om Kontinalforskydninger, Stille's tektoniske Arbejder og Kobers Orogenteori, der første Gang er fremsat i Sammenhæng i hans grundlæggende Arbejde: Der Bau der Erde 1921. 2. Udg. 1928.

De heri fremsatte Anskuelser vedrørende Bjergkædedannelsen og Fastlandenes Udviklingsgang har vist sig frugtbare for Forskningen og har direkte og indirekte paavirket en Række Arbejder af speciel Karakter.

I ovennævnte Arbejde har Kober samlet det store Stof, som siden 1920 er bragt til Veje, og paa Grundlag af det i Øjeblikket foreliggende har han givet en samlet Oversigt over sin Opfattelse af de bjergdannende Processers Gang.

Bogen er et uundværligt Hjælpemiddel for enhver, som vil sætte
sig ind i Problemet: Orogenernes Dannelse og Udvikling.