Geografisk Tidsskrift, Bind 39 (1936)

Nyt Atlas over Frankrig.

N. N.

Allerede i 1831 fremsatte Delaunay Planerne til et stort Atlas over Frankrig med kortmæssige Fremstillinger af væsentlige geografiske Forhold, men først efter 1920 er man naaet saa vidt, at Ideens Gennemførelse er blevet sikret.

L'Atlas de France, som udgives af „Comité National de Geographie",
kommer til at bestaa af 80 Kort, hvoraf 25 behandler den fysiske Geografi,
31 den økonomiske Geografi og 16 Blade „La Geographie humaine".

Der er næppe nogen Tvivl om, at dette Atlas vil blive et Mønsterværk, uundværligt for enhver, som vil sætte sig nærmere ind i Frankrigs Geografi, og da tilsvarende Planer er fremme i adskillige andre Lande, vil det være af Interesse at se, hvilke Erfaringer de franske Geografer maatte indhøste under dette store og vanskelige Arbejde.