Geografisk Tidsskrift, Bind 39 (1936)

Nationalmuseets Etnografiske Samling 1935.

Den sidste Del at' den etnografiske Samlings Bygning er nu — som i forrige Aarsberetning forudset — under Tag, og der arbejdes for fuld Kraft i det indre. Samlingerne vil blive fordelt i 105 for Publikum tilgængelige Udstillingsrum. Hertil knytter sig et mindre Antal, i hvilke Studiemateriale af mere specielt videnskabelig Art kan studeres af de særligt interesserede. I Stueetagen og et Par Kælderlokaler opstilles de arktiske Samlinger, som — regnet fra Lapland gennem Asien til Grønland — vil optage næsten en hel Etage i Kareens 4 Fløje. Her rummes Materialet fra vore Grønlandsekspeditioner og fra Knud Rasmussens store Rejse fra Grønland til Stillehavet, og hertil knytter sig de nordasiatiske Samlinger, af hvilke betydelige Dele ogsaa er skænkede af ham for herved at afrunde Materialet fra den ste Thuleekspedition. I de arktiske Samlinger ligger det etnografiske Museums Tyngdepunkt; paa Eskimoomraadet er vort Museum det førende, til hvilket fremmede Eskimologer maa ty; i Erkendelse heraf er der i Forbindelse med disse Samlinger indrettet en meget stor Sal med Arbejdsplads, særlig for eskimo-arkæologiske Studier. Fra Eskimosamlingerne føres man videre til de indianske, først til de Indianere, der har nærmest Tilknytning til Eskimoerne. Derpaa følger de uddøde Kulturer i Mexico, Mellemamerika og paa Antillerne. I et Rum ud mod Søjlegangen er indskudt de spanskblandede Kulturer i Amerika og Negrene paa Antillerne. Efter dette Intermezzo vil man blive stillet overfor et Antal Afstøbninger af Mindesmærker fra de amerikanske Højkulturer og kommer derfra naturligt over til Sydamerikas ældre Kultur.

Paa Iste Sal faar man Indblik i Sydamerikas senere Kulturudvikling. Derefter følger Australlandet og Sydhavsøerne, sluttende med Mikronesien, hvis Kultur gaar over i Indonesiens, der vil følges fra Øst til Vest. Madagascar er anbragt i Flugt med de

Side 54

indonesiske Samlinger som et Overgangsled mellem malajisk og afrikansk Kultur. Resten af denne Etage omfatter de afrikanske Folk, begyndende sydfra, saaledes at Berbere og Fellaher naturligt fører over til den højerestaaende tyrkisk-arabiske Kultur, som anskueliggøres paa 2den Sal.

Til Europa er der, under Hensyn tU Museets svage Bestand herfra, kun beregnet et enkelt Rum, heri dog ikke medregnet Tyrkiet og Lapperne, hvilke sidste har Plads under de arktiske Folk i Stueetagen. Hele den øvrige Del af 2den Sal optages hovedsagelig af Asiens højere Kulturer, under Forasien træffes Hamaekspeditionens arkæologiske Samling, som er deponeret af Carlsbergfondet, derpaa følger Iran, Centralasien, Tibet, Kina, Japan, og der fortsættes med Bagindien for at afsluttes med vore betydelige forindiske Samlinger.

Ikke uden Bekymring har man paa Museet imødeset Virkningen af den ved Nybygningen paatvungne fleraarige Lukning af den etnografiske Samling; det rummede den Fare, at Interessen skulde tabe sig. Denne Frygt har dog vist sig at være ugrundet; en Udstilling, der i September holdtes af det af Forstander Axel Møller, Lederen af Monsunekspeditionen, hjembragte etnografiske Materiale, og som optog 6 af Museets nye Rum, var — til Trods for, at den ikke, som ellers har været Skik, var gratis — stærkt besøgt i de 8 Dage, den var aaben; særlig ved Lysbilledforedragene om Aftenen kneb det med at skaffe Plads i det Museumsrum, der i Mangel af den fremtidige Foredragssal kunde stilles til Raadighed. Interessen gav sig forøvrigt et andet glædeligt Udslag, idet de 2 Carlsbergfond hver bevilgede 10,000 Kroner til Hjælp til at sikre Samlingerne for Museet. Da disse dog endnu ikke er Museets Eje, skal deres Indhold ikke omtales; for Ny-Guineasamlingen kan henvises til en Artikel i „Tilskueren" November 1935: „Kunst og Kultur ved Sepikfloden".

I Beretningen for 1934 udtaltes der Forventning om, at 1935 ikke skulde blive mindre rigt end det foregaaende Aar, idet Museet var blevet istand til at udsende Mænd paa 2 forskellige Rejser. De er nu begge hjemvendt med gode Resultater.

Den ene var Magister C. G. Feilberg, som takket være Konsortiet Kampmann, Saxild & Co. og Carlsbergfondet fik Midler til at foretage en 6 Maaneders Studierejse til Iran. Han opholdt sig som Selskabets Gæst, og saavel dets Chefer som de Ingeniører, der virkede ved det omfattende Jernbaneanlæg, stod ham bi paa enhver Maade. Uden denne Bistand vilde det ikke have været ham muligt at opnaa de videnskabelige Resultater og indsamle det betydelige

Side 55

DIVL770

Fig. 1. Ældre iransk Strengeinstrument. Gave fra Direktør J. Saxild.

Museumsmateriale, han hjembragte. Museet skylder de Mænd, der bidrog dertil, en varm Tak, særligt skal nævnes Direktør J. Saxild, som ikke blot var den, der først forebragte Museet Konsortiets storstilede Tilbud, men som yderligere har skænket den etnografiske Samling 3 smukke, ældre Musikinstrumenter; et af dem er afbildet i Fig. 1. Den hjembragte Samling tæller ialt ca. 300 Numre,

fortrinsvis fra Nomadefolket Lurerne, der hidtil kun har været meget lidt studeret, og hvis oprindelige Kultur og Levevis er stærkt paa Vej til at ændres. Det lykkedes bl. a. at erhverve et af de sorte, vævede Telte, som nu ikke længer er i Brug. Om Resultaterne henvises til C. G. Feilbergs Artikel i dette Tidsskrifts næste Hefte.

Den anden Forskningsrejse, hvis Resultater er kommet Museet

Side 56

tilgode iaar, skyldes et dansk-amerikansk Samarbejde. Det kom istand ved Velvilje fra vor Landsmand Professor Frans Blom i New Orleans, Lederen af Tulaneuniversitetets mellemamerikanske Undersøgelser. Han har bevaret en levende Interesse for vort etnografiske Museum, har flere Gange skænket det arkæologiske Sager fra sine Ekspeditioner, nu sidst Afstøbninger af 9 Relieffer, der dækkede Væggene i et Mayagravkammer ved Comalcalco i Staten Tabasco, som han selv har undersøgt. Efter Ekspeditionen holdt han — under et Besøg herhjemmepaa Universitetet, som velvilligt havde stillet et Auditorium til Raadighed, et stærkt besøgt Foredrag med levende Billeder fra sine tidligere Rejser. Frans Blom deltog selv fra amerikansk Side i den nu tilendebragte Rejse, og det tør siges, at uden hans Kendskab til Land og Folk og hans Indflydelse hos Autoriteterne havde den ikke ladet sig gennemføre efter sin Plan og for de til Raadighed staaende Midler; hans Forbindelse med United Fruit Company skaffede saaledes Ekspeditionen fri Rejse med Skib og Aeroplan og gæstfri Modtagelse paa Kompagniets Stationer. Fra dansk Side udførtes Arbejdet af cand. mag. Jens Yde, der har studeret mellemamerikansk Arkæologi ved Harvard Universitetet. Det var efter Planen tænkt som en nærmest orienterende Undersøgelse som Grundlag for en Række Ekspeditioner, i hvilke Hr. Yde ogsaa skulde deltage, hvis det financielt kunde lade sig gøre; til den første af disse, som skulde foregaa allerede i Foraaret 1936, lykkedes det ham dog ikke at skaffe Midler. Ekspeditionen begyndte sit Arbejde i Honduras med arkæologiske Undersøgelser og Besigtigelse af Mindesmærker. Herfra har Museet modtaget en Del Keramik, ligesom det lykkedes at erhverve, ved Køb, en keramisk Samling, som bl. a. indeholder smukke Eksemplarer af de sjældne malede Lerkar med figurlige Fremstillinger. Fra Honduras forlagde Hr. Yde sit Arbejdsfelt til Guatemala for at drive etnografiske Studier; herfra og senere fra Mexico hjembragte han ca. 60 Numre, hovedsagelig Dragtstykker og smukt udførte Tekstilier. Rejsen afsluttedes med Biblioteks- og Arkivstudier i New Orleans, hvor Tulaneuniversitetet ejer et betydeligt Materiale i Bøger og Artikler om de mellemamerikanske Folk. Under hele dette Ophold var Hr. Yde Professor Frans Bloms Gæst. Om Ekspeditionen skal iøvrigt henvises til en foreløbig Beretning i dette Tidsskrifts 38. Bind Hefte 3—4.

Endelig foretog Museumsinspektør cand. mag. Helge Larsen som Deltager i den dansk-engelske Østgrønlandsekspedition arkæologiske Undersøgelser i Kangerdlugssuaq og Irmingerfjorden, hvorfra hjembragtes godt 1000 Stykker Oldsager.

Side 57'

Asien.

Som det oftest har været Tilfældet, har ogsaa i 1935 Asien — selv bortset fra den omtalte Ekspedition til Iran — Overvægten i Aarets Erhvervelser. Dette skyldes i første Række den store og betydelige Samling paa ca. 140 Numre, fortrinsvis kinesisk Kunst»


DIVL773

Fig. 2. Skyggespilfigur fra Nordkina.

som Generaldirektør Vilhelm Meyer i Shanghai under sit lange Ophold i Kina har tilvejebragt, og som hans Døtre, Grevinde Thea Ahlefeldt-Laurvig og Frøknerne Rose Marie, Annette og Marie Louise Meyer har skænket Museet som Minde om deres Forældre. Samlingen omfatter hovedsagelig Bronze og Keramik og byder i begge Retninger den etnografiske Samling en særdeles værdifuld Forøgelse. Foruden en Bronzeklokke fra Choudynastiet med Indskrift

Side 58

og flere sjældne og smukke gamle Bronzekar, hvoraf et Par ligeledes bærer Inskription, findes en stor Række Bronzefigurer, der paa fortræffelig Maade supplerer vor Repræsentation af den kinesiske Gudeverden. Af Keramiken skal fremhæves et Antal kunstnerisk værdifulde, tildels store Gravfigurer fra det Iste Aartusinde efter Chr. Blandt Porcelænet er sjældne og smukke Stykker fra Mingperioden, saaledes en meget stor og pragtfuld Figur af Guden Kuan-ti i hvidt Porcelæn. Pladsen tillader desværre ikke at gaa i Enkeltheder; der kan henvises til en Artikel i „Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1936", hvor flere af Stykkerne er afbildede.

Ogsaa fra anden Side er vor kinesiske Samling blevet øget. Hr. Sophus Black, som aarlig nævnes i vor Beretning, og nu hans tre Sønner, som har arvet deres Faders Interesse, har skænket en Række Sager af forskellig Art, saaledes en Del lamaistiske Kultusgenstande og et smukt, lavt Bord fra 18. Aarhundrede, hvilket er en kærkommen Tilvækst til vor ret svage Møbelbestand. Fra Amtsforvalter Aage Ravn, Hillerød, er modtaget 10 af de nu ret sjældne Rispapirsbilleder; de illustrerer kinesiske Straffemetoder og hidrører fra Kaptajn de Fine Skibsteds 80. En lille Figur, samlet af tynde Kobberplader, er en Gave fra Billedhugger William Larsen. Statskonsulent Harald Faber har paany vist sin Interesse ved at skænke en Armring, dannet af en Art Tang, som anses for gavnlig mod Gigt. Ved Bytning er fra Mr. Harry G. Beasley, Cranmore etnografiske Museum i Kent, modtaget 29 kinesiske Skyggespilfigurer (Fig. 2); medens Museet har en god Samling af disse Figurer fra Java, Malakka, Siam og Tyrkiet, var Kina hidtil ikke repræsenteret. Hertil føjedes 2 smukke Bronzeskeer fra Korea fra 10. Aarhundrede. Endvidere er nogle mindre Stykker købte gennem Kunsthandelen. Sidst, men ikke mindst, skal fremhæves et Antal af 14 Stykker, mest henhørende under den lamaistiske Kultus, hvilke erhvervedes efter Hr. Arthur Bollerup Sørensen, Det store Nordiske Telegrafselskab, som under sit lange Ophold i Kina foretog omfattende Rejser i det indre. Blandt disse Sager findes 2 pragtfulde buddhistiske Malerier fra Mingtiden (13681644), som skænKedes Museet af Ny Carsbergfondet (Fig. 3), og en lille Bronzefigur, som i en Indskrift, dateret 496 e. Chr., nævner, at en Enke I-fu har viet den i Ønsket om at lade sin Mand genfødes direkte i Buddhas Rige. Læsningen skyldes Velvilje fra Docent, Dr. K. Wulff.

For Japans Vedkommende er Tilvæksten betydelig mindre, særlig
skal fremhæves 4 anselige Stenoldsager, en Gave fra Afdelingschef

Side 59

DIVL776

Fig. 3. Buddhistisk Tempelmaleri paa Silke. Kina. Mingperioden (13681644). Gave fra Ny Carlsbergfondet.

Side 60

O. Nielsen, Lyngby. Andre Gaver er modtaget: fra Frøken E. von Gerstenberg en Porcelænskumme, fra Oberst Rolf Kali en Dolk og fra Støberikonsulent Fred. A. Krog en udskaaret Stok, med hvilken fulgte en javansk Kris.

I Siam har Museet en fast Støtte i Major E. Seidenfaden, der


DIVL779

Fig. 4. Ældre buddhistisk Stenfigur fundet ved Chengmai, Nordsiani Gave fra Ny Carlsbergfondet.

omfatter Landets Etnografi og Arkæologi med varm Interesse og har foretaget flere Studierejser, særligt blandt de nordlige Stammer. Sidst har Museet foruden nogle af hans Publikationer, modtaget 5 Dragtstykker og Redskaber fra hans Rejser i Syd-Annam og 5 arkæologiske Genstande, nemlig 2 store Buddhahoveder af Sandsten og en ornamenteret Stenplade, en saakaldt Grænsesten, fra Sydsiam, samt 2 Bronzekar af indisk Oprindelse, fundne ved

Side 61

Bandon nær Grænsen til Malakka. Endelig har Ny Carlsbergfondet skænket en gammel siddende Buddhafigur af Sten, der er opgravet ved Chengmai og erhvervet fra Fru Bergliot Eskelund (Fig. 4). Direktør C. L. Klitgaard Lund, Næstved, har paany vist sin Interesse ved at skænke et Antal Fotografier af siamesisk Dans.

Fra Birma er et med Guld og Glasstykker rigt smykket Skrin til
Tempelmanuskripter købt af Kaptajn P. Johansen, som samtidig
skænkede et smukt iransk Silkestykke.

Fra Forindien har Museet fra Frøken Green modtaget et Sølvsmykke og fra Frøken Fanny Paulli en betydelig Række Sager fra Pathanerne ved Afghanistans Grænse; Museet savnede forud ganske Repræsentation fra dette danske Missionsomraade. Fra vor Missionsmark i Santhalistan har Museet derimod en ret fyldig Samling, som dog paa visse Punkter kunde trænge til Supplering; da vi tillige ved Nyopstillingen trængte til Bistand med Hensyn til Dragterne, var Missionær Eie og Frue saa elskværdige at aflægge Museet et Besøg og samtidig at notere, hvad vi savnede og som muligt kunde fremskaffes. Ved Bytte med Cranmore Museum og Pitt Rivers Museum i Oxford er vor Samling fra Nagaerne i Assam blevet ret betydeligt forøget.

For Nordasiens Vedkommende har Museet fra Dr. Louis C. G. Clarke, det etnografiske Museum i Cambridge, modtaget et værdifuldt Materiale, hjembragt af Miss Lindgren fra Studierejser blandt de manchuriske Tunguser, bl. a. flere Dragtstykker, Rideudstyr m. m. Den russiske Videnskabsmand Dr. A. S. Forstein har i Erkendtlighed af Dr. Knud Rasmussens Fortjenester skænket en Hvalrostand fra de asiatiske Eskimoer med indridsede Figurer; endelig har Keramikeren Jens Thirslund bidraget med en Benbeklædning fra Amuromraadet.

Vor Samling fra Indonesien er, til Trods for at den er ret fyldig, øget med talrige Sager, der savnedes. Museumsinspektør Kaj Birket-Smith har saaledes skænket et smukt, rødt guldindvirket Silkestykke, med hvilket Gaver dækkes ved Overrækkelsen. Det er udført i den saakaldte Ikat-vævning, ved hvilket Mønstret frembringes ved Farvning af Traaden forud for Vævningen; det er i sin Tid hjembragt fra Padang, Sumatra, af Ingeniør H. Birket Hovedforøgelsen skyldes dog 2 Mænd, der begge har været Læger paa Øerne i hollandsk Tjeneste; det tør maaske tydes som Udslag af voksende Interesse for Museet, at de begge iaar kan nævnes sammen i denne Beretning. Overlæge Knud Gjellerup, der i en Aarrække har været bosat navnlig i Atjehlandet, har skænket ikke mindre end ca. 40 Stykker, særlig henhørende under Vaaben

Side 62

DIVL782

Fig. 5. Dolke af Kasuarben fra hollandsk Ny Guinea. Den øverste er ornamenteret af en Dajak. Gave fra Overlæge K. Gjellerup.

og Musik, dels fra Atjeherne, dels fra de Øst for dem boende Gajoer og Battaker, dels endelig fra Dajakerne paa Borneo. Den anden af Giverne, Læge K. Aarstad, Hørsholm, har navnlig haft sin Bopæl i Alorgruppen, østligere i det indiske Øhav; herfra og fra Øen Flores har han overladt Museet 27 Stykker, deriblandt 6 af de sjældne timeglasformede Messingpauker, et Læderpanser og Kultusfigurer. Administrator Jung har givet Samlingen 3 karakteristiske Terninger fra Battakerne, og endelig har man i Bytte fra Washingtonstatens Museum i Seattle modtaget 27 Stykker fra Philippinerne.

Australlandet og Sydhavsøerne.

For dette Omraades Vedkommende maa paany nævnes Overlæge Knud Gjellerup, som i 1910 deltog i en hollandsk-tysk Ekspedition med det Formaal at fastlægge Grænsen mellem de 2 Staters Besiddelser paa Ny Guinea. Som Udbytte herfra har Museet modtaget 32 smukke Genstande, deraf nogle fra Sepikomraadet, men Hovedmængden fra Nordkysten mellem Geelwinkbaai og Humboldtbaai. Ekspeditionen havde bl. a. en Dajak fra Borneo med, hvem Dr. Gjellerup lod udføre Ornamenter paa en af de blandt de indfødte brugelige Dolke af Kasuarben. Fig. 5 viser Forskellen i Dekoration mellem Borneo og Ny Guinea.

En anden betydelig Tilvækst, nemlig 36 udvalgte Stykker fra Ny Guinea, Salomonsøerne, St. Mathiasøen og Australlandet, er modtagne som Gave fra Fru Generalkonsulinde Ruth Lunn, som har haft mangeaarigt Ophold i Australien. Af disse Sager er en smuk lille baadformet Træskaal fra Trobiandomraadet ved Ny Guineas Sydøstkyst gengivet i Fig. 6.

Fra Mr. Beasley har Museet tilbyttet sig en Sjældenhed, et Par

Side 63

DIVL796

Fig. 6. Træskaal fra Trobriandomraadet ved Ny Guineas Sydøstspids. Gave fra Fru Generalkonsulinde Lunn.

Sko, hvis Saal er af Fjer sammenkittet med Blod. De bruges af Kudaitchastammen i Centralaustralien under Blodhævnsfejder; da de er ens for og bag, tjener de til at skjule, hvilken Retning Morderen har taget. Fra samme Kilde hidrører en Sagoøse fra Ny Britannien, og som Gave en Træfigur, hørende til en Stav fra Salomonsøerne. Ved velvillig Mellemkomst af Apoteker, Dr. pharm. J. Erup i Valparaiso kom vi i Forbindelse med Museet dersteds, fra hvilket vi bl. a. har modtaget 3 Obsidianredskaber fra Paaskeøen. Endelig har Keramikeren Jens Thirslund skænket en Baadmodel fra Fidji.

Amerika.

Af den amerikanske Samlings Tilvækst er allerede nævnt Udbyttet fra den dansk-amerikanske Ekspedition, Professor Frans Bloms Gaver og den dansk-engelske Ekspedition til Østgrønland. En Del mere er dog at tilføje:

Fra Hr. Bent Larsen, der har drevet Missionsvirksomhed blandt Indianerne i Højlandet om Titicacasøen, har Museet erhvervet 35 Stykker, væsentlig henhørende til Dragt, desuden nogle Oldsager fra Incatiden. Som Gave er modtaget fra Apoteker Erup i Valparaiso en Lerfigur fra Ecuador, og fra Ingeniør N. M. Hansen bl. a. et smukt Eksemplar af de smaa præparerede Menneskehoveder, som Jivaroerne sammesteds bevarer som Trofæer, endvidere fra cand. mag. K. E. Stubbe Teglbjærg en Fuglefigur af Træ fra Panama, som han har hjembragt fra sin Deltagelse som Zoolog i Monsunekspeditionen; endelig har den danske Konsul paa Santo

Side 64

Domingo, Hr. Preetzmann Aggerholm, skænket et af ham selv
fundet, smukt ornamenteret Stenredskab.

Fra Nordamerika fremhæves et Antal af 18 Numre: Masker, Dragtstykker in. m., hovedsagelig fra Irokeserne, som vor trofaste Forbindelse, Indianerforskeren Professor Frank G. Speck i Philadelphia har forskaffet os. Ved Udveksling har vi endvidere fra Dr. George G. Heye, Museum of the American Indian, New York, modtaget nogle Dragtstykker fra Crowindianerne, som vi ved vor Opstilling af Indianersamlingen manglede. Endelig har Dr. Frederica de Laguna, Philadelphia, sendt en Kvindepels fra Norton Sound.

Som Udvidelse af Eskimosamlingen har vi fra Hr. Erling Porsild modtaget en betydelig Gave af Genstande, som han paa Dr. Knud Rasmussens Initiativ har indsamlet under sin Virksomhed for den canadiske Regering; foruden nogle Stykker fra Alaskaeskimoerne, saaledes Tarmskindpels, Tromme og Bue, og 2 Par Snesko fra Hareindianerne, omfatter Samlingen en stor Række gravfundne Sager fra Mackenzie-Eskimoerne.

Vor grønlandske Samling er øget ved Gaver fra forskellige interesserede Danske, saaledes fra Docent A. Rosenkrantz Oldsager fra Scoresbysund, fra Kolonibestyrer G. Rassow 4 Gravfund fra Cap Dan, fra Apoteker A. C. Jørgensen en Husmodel fra Holsteinsborg og fra Tømrermester P. Wedsted en Harpunspids fra Godhavn.

Endelig har Fru Dagmar Rasmussen overladt Museet nogle Sager
og et stort Antal Negativer og Diapositiver, dels fra Knud Rasmussens
Rejser, 2. og 5. Thuleekspedition, dels fra hans Foredrag.

Afrika.

Museets afrikanske Samling har i Aarets Løb modtaget Forøgelser saavel fra Øst som fra Vest. Oberst R. Hoier har saaledes skænket en Række Sager fra Watemboerne Vest for Kivusøen: Vaaben, Bæresele og Træfoderaler til Føde. Fra Turkanaerne Vest for Rudolfsøen, hvorfra Museet hidtil intet har ejet, er vi ved Bytte med Museet i Cambridge kommet i Besiddelse af en interessant Samling, deriblandt forskellige Trækar til Fedt og Mælk (Turkanaerne er Kvægavlere), endvidere Nakkeskamler og Sager henhørende til Smykkeomraadet, saaledes nogle meget ejendommelige malede Nakkeprydelser af Menneskehaar, der er sammenpresset til en flad hjerteformet Skive.

Missionær C. Bundgaard, Sudanmissionen, har skænket et Lerkar, formet som en Menneskefigur (Fig. 7) og anvendt af Piristammen i Nord Nigeria som en Art Fetish, til hvilken der ofres -01 og Blod. Endelig har vore trofaste Venner Forfatteren Carl

Side 65

DIVL825

Fig. 7. Lerkar anvendt af Piristammen i Nord Nigeria som Fetisch. Gave fra Missionær C. Bundgaard.

Kjersmeier og cand. jur. Fru A. Kjersmeier atter iaar øget vore Samlinger med Sager fra Kongo, særlig maa nævnes fra Fru Kjersmeier et iy2 Meter langt Bælte af Basttøj i det for Bakubaerne ejendommelige og nu sjældne plydslignende Broderi; af Hr. Kjersmeiers Gave skal særlig fremhæves en Maske i Form som en Kam.

Europa.

De faa Stykker, Museet har modtaget fra europæisk Omraade, er alle indgaaet som Gaver. Geologen cand. mag. E. M. Nørregaard, der oftere har vist sin Interesse, har skænket et smukt gammelt lappisk Jagtbælte og Snedkermester L. Lietmann en metalindlagt Stok fra Kaukasus. Endelig er gennem Pastor Thorkild Winther, Korsør, indsendt et stort spidsbundet Lerkar (Amphora), opfisket ved Sprogø; det er en Gave fra Finderen, Fisker Richnegel, og

Side 66

Fisker Johs. Nielsen, til hvem han havde overladt det. Det er sikkert et Minde om den Oliehandel, der særlig i 15.17. Aarhundrede dreves med Middelhavslandene; denne Type fremdrages ret ofte ved Englands Kyster.

Museet har al Grund til at være tilfreds med Aarets Udbytte og til at rette en varm Tak til de mange, saavel Fondene som private, der har vist det Interesse og Offervilje i det forløbne Aar; uden sine mange Venner i Ind- og Udland fra dets Stiftelse indtil nu vilde Museet ikke have naaet den Betydning, det har og fortjener at have som Verdens ældste almindelige etnografiske Museeum.