Geografisk Tidsskrift, Bind 35 (1932) 1-2

C. I. H. Speerschneider: The State of the Ice in Davis-Strait. Publikationer fra Det Danske Meteorologiske Institut Nr. 8. (25x17 cm, 53 S.). København 1931.

A. Kiilerich.

Side 87

I denne lille Publikationsrække har Kaptajn Speerschneider i et Par af de tidligere Numre (Nr. 2 og 6) givet interessante Oversigter over Isforholdene i de danske Farvande. Denne Gang er det Isforholdene i de grønlandske Farvande, han ønsker at klarlægge, idet han i Egenskab af Chef for Meteorologisk Instituts Nautiske Afdeling jo har større Kendskab til disse Forhold end de fleste andre Mennesker. Med stor Udholdenhed har han gennemsøgt alle tilgængelige Ekspeditionsberetninger og Journaler for heraf at samle Oplysninger om Isens Beliggenhed i Davis-Strædet for hver enkelt Sommer siden 1820 og desuden nogle spredte Aar før den Tid.

I Tekst beskrives Isforholdene for hvert Aar i et saadant Omfang, som de forefundne Oplysninger tillader det. Fra 1890 til 1896 er Teksten dog overordentlig kortfattet, idet Forfatteren henviser til „Nautisk-Meteorologisk Aarbog", der fra 1890 indeholder Oversigt over Isforholdene i de arktiske Have; og med 1896 ophører Tekstbeskrivelsen i dette Hefte fuldstændig under Henvisning til samme Aarbog.

Paa de sidste Sider har Forfatteren gjort et meget interessant Forsøgpaa
at give en Oversigt over „Storisens" Udbredelse ved Vestgrønlandi
Tidsrummet 1820—1930. Idet han tager Hensyn til Isens

Side 88

Udbredelse saavel i nordlig som i vestlig Retning og til Varigheden af den større eller mindre Udstrækning, er han i Stand til at give hvert Aar en Karakter mellem O og 10; Resultatet af denne Bedømmelseer opført i en Tabel og er desuden i et Diagram fremstillet \ en Kurve, der er udjævnet ved Hjælp af 3-Aars Midler. Mod denne Metode kan man selvfølgelig gøre den Indvending, at Resultatet i betydelig Grad afhænger af Forfatterens Skøn; men hvis man ikke vil vise Opgaven fra sig, er der næppe nogen anden Vej at gaa end den her valgte.

Som Helhed maa man sige, at denne Afhandling er Resultatet af
et prisværdigt Flidsarbejde, og at den absolut er interessant og værdifuld
for den, der beskæftiger' sig med de grønlandske Farvande.