Geografisk Tidsskrift, Bind 34 (1931) 3

Georg Greim: Bemerkungen zur Darstellung der Bevölkerungsverteilung. Særtryk af Jahrbuch der Geographischen Gesellschaft zu Hannover für das Jahr 1930. B°. 24 Sider.

Gudmund Haft.

Side 185

Forfatteren har allerede tidligere, særlig i sin Anthropogeographie
des Grossherzogtums Hessen (1912) beskæftiget sig med en kritisk
Vurdering af forskellige Metoder til kartografisk Fremstilling af Befolkningens
Fordeling. I det foreliggende Arbejde uddyber han visse
henhen hørende Problemer. Den absolutte Fremstilling af Befolkningens
Fordeling, f. Eks. ved den saakaldte Prikmetode, finder han
lidet lønnende. Saadanne Kort kan aldrig erstatte Folketællings-Tabellerne,
og de giver ikke synderligt ud over disse; af Befolkningstætheden
giver de ingen umiddelbar Fremstilling. Men netop Befolkningstætheden
er .af den største Interesse for Geograferne. Den kartografiske
Fremstilling af Befolkningstætheden er derfor en vigtig geografisk
Opgave. Ved Brugen af et Befolkningstæthedskort bør man imidlertid
være opmærksom paa, at Kurverne paa et saadant Kort ingenlunde
er analoge til Kurver, der fremstiller fysiske Forhold, saasom
Isobather, Isohypser. Isobarer, Isotermer o. s. v. Medens disse er førte
gennem Punkter med samme Dybde eller Højde, samme Middellufttryk,
Middeltemperatur o. s. v., er Kurverne paa et Befolkningstæthedskort
ikke ført gennem Punkter med samme Befolkningstæthed,
men afgrænser derimod Flader med forskellige Tæthedstrin fra hinanden.
Ved Udarbejdelsen af et Befolkningstæthedskort bør man ikke
tilstræbe Overensstemmelse med Naturforhold, f. Eks. ved at udskille
i
Skovomraader fra Sognenes Arealer; en saadan Fremgangsmaade gør
det umuligt at sammenligne forskellige Befolkningstæthedskort med
hinanden. Man bør benytte de mindste administrative Enheders Arealer
og Folkemængder til Udregning af Tæthederne. Samtidig er Forfatteren
dog klar over, at en Ændring i administrative Grænser vil kunne
medføre kendelige Ændringer i de saaledes udregnede Tætheder.

Det forekommer Anmelderen, at det burde være muligt at kombi

Side 186

nere den absolutte Fremstilling med den relative, f. Eks. ved at indlægge Grænser for forskellige Tæthedstrin paa et efter Prikmetoden fremstillet Befolkningskort. Et saadant kombineret Prik- og Kurvekort vilde frembyde adskillige Fordele.