Geografisk Tidsskrift, Bind 31 (1928) 2

Arktis. Vierteljahrsschrift der Internationalen Studiengesellshaft zur Erforschung der Arktis mit dem Luftschiff. Redigeret af Fridtjof Nansen.

Lauge Koch.

Side 118

Polarforskning var England, er Skandinavien og y/7 blive Rusland, har man sagt, og ikke med Urette. Men selv om der er Tegn til, at Rusland nu begynder, er der foreløbig ikke Antydning af, at Skandinavien vil miste sin arktiske Interesse, og der er snarest Tegn til, at England og ikke mindst Canada staar overfor en ny Guldalder i Polarforskningen.

De, der troede, at Polarlandene vilde miste Interessen, naar Nordpolen blev opdaget, har taget grundigt fejl. Det synes at være saa, at der stadig er lige stor Spænding ved paany at opdage Nordpolen, og disse „Nordpolsekspeditioner" har deres Berettigelse, fordi man paa dem høster en Række rent tekniske Erfaringer, der senere kan komme Videnskaben tilgode. Men ser man bort fra disse store Rejser med Flyvemaskiner og Luftskibe, der samler en hastigt opblussende Inter

Side 119

ei-se, som lige saa hurtigt taber sig, finder man, at der næsten overalt i Polarlandene arbejdes med fuld Kraft. I England kappes Cambridge og Oxford om at udsende smaa Ekspeditioner til Spitzbergen og Grønland for at træne Studenterne i rent videnskabeligt Arbejde. I 1926 havde Cambridge en Ekspedition under Wordie til Østgrønland, i Aar kommer der fra Oxford en zoologisk Ekspedition til Vestgrønland. Canada begynder langsomt at forberede en virkelig systematisk videnskabelig Undersøgelse af de store, næsten ukendte Strækninger, der afslutter det amerikanske Kontinent mod Nord. Norge har paa Trods cif Efterkrigstidens Pengevanskeligheder stadig haft rigelige Midler til Raadighed for Undersøgelsen af Spitzbergen og har endogsaa kunnet sende en Ekspedition til Novaja Semlja. Danmark har i de sidste Aar arbejdet stærkere end nogen Sinde i Polarlandene, først og fremmest i Grønland, men ogsaa i arktisk Canada, og staar i Øjeblikket paa Eskimoforskningens Omraade som absolut førende.

At der er blevet arbejdet ogsaa i Nordrusland og Sibirien, har man efter Krigen erfaret ad Omveje, ikke mindst gennem det for Tiden førende geografiske Tidsskrift, Geographical Review, som udgives af American Geographical Society med den stærkt polar-interesserede Dr. Bowman som Chefredaktør. For stadig at kunne følge den russiske Literatur engagerede Tidsskriftet en af de dygtigste siberiske Forskere, der som Næstkommanderende var med til at opdage Niko<lai ll's Land. Dette Tidsskrift, der efter Krigen har arbejdet sig frem til Førerpladsen, har altid beredvilligt aabnet sine Spalter for alle Omraader indenfor Polarforskningen og har altid haft de allerbedste Forbindelser.

Derimod mistede Europa under Krigen sit førende geografiske Tidsskrift „Petermanns Mitteilungen". Tyskland kom til at staa isoleret ogsaa efter Krigen, og det vil tage lang Tid, før dette Tidsskrift atter naar sin gamle Posiion, hvis det nogen Sinde sker.

I Tyskland dannedes for nogle Aar siden under Forsæde af Fridtjof Nansen en Forening, der havde til Formaal at udforske Polarlandene fra Luftskibe. Planerne var vage, og den nødvendige Kapital kunde øjensynlig ikke skaffes tilveje. Andre har nu vist, hvad der med den nuværende Teknik kan udrettes med Luftskibe og Flyvemaskiner, og der var vel Grund til at formode, at det tyske Selskabs Program var for luftigt og ikke kunde føres ud i Virkeligheden. Nu pludselig er Selskabet kommet ned paa Jorden igen og har paabegyndt Udgivelsen af et Tidsskrift, der bærer Navnet Arktis( og som under Fridtjof Nansens Redaktion udgives af Justus Perthes i Gotha.

Sjældent eller aldrig har et Tidsskrift startet saa godt som dette.
Hvad der særlig falder i Øjnene, er den nære Forbindelse, Tidsskriftet

Side 120

synes at have med russiske Kredse. Det har længe været kendt, at russisk Geografi og Geologi arbejdede særdeles godt under det bolschevikiske Styre, og at man i højere Grad end tidligere kastede sig over Udforskningen af Nordrusland og Nordsibirien. Tidsskriftet indeholder to Artikler om geografisk Forskning i disse Egne.

Det er noget af en Begivenhed, at der startes et Tidsskrift som ARKTIS, og at Starten er saa lovende som her. Der er i høj Grad Trang til et saadant Tidsskrift, og under Fridtjof Nansens Redaktion er der den bedste Udsigt til, at alt værdifuldt Arbejde, der udføres i Polarlandene, herigenenm kan blive kendt og diskuteret. Denne Publikation vil ogsaa faa stor Betydning derved, at der i højere Grad end tidligere vil blive Lejlighed til at lære de forskellige rejse-tekniske Metoder i Polarlandene nærmere at kende. Hvad der imidlertid er af ganske særlig Betydning, er den høje videnskabelige Standard, som dette Tidsskrift er begyndt med. I Tidsskriftet er der et Program for en international Kongres, Die zweite Generalversammlung der Aeroarctic in Leningrad vom 18. bis 23. Juni 1928. En lang Række af de førende Navne indenfor Polarforskningen vil her holde Foredrag.

Prisen for Tidsskriftet er kun 16 Mk. (for Medlemmer af det internationale
Studieselskab til Udforskning af Arktis 12 Mk.)

Det maa haabes, at dette udmærkede Tidsskrift maa faa stor Udbredelse,
ikke mindst her i Danmark.