Geografisk Tidsskrift, Bind 30 (1927) 4

Dr. Fr. Stählin: Das hellenische Thessalien. (B°, 245 Sider, Kort, 29 Tekstkort, 12 Tavler). I LEngelhorns Nachfolger. Stuttgart

M. Vahl.

Side 278

Den foreliggende Afhandling er en grundig og strængt videnskabeligFremstilling af Thessaliens Topografi i Oldtiden, baseret paa et omfattende Litteraturstudium og paa to Undersøgelsesrejser (1904 og 1912). Først skildres de nordlige Randlandskaber, Perrhäbien og Magnesia, som til Tider stod i Afhængighedsforhold til Thessalien, derpaa Thessalien i snævrere Forstand og tilsidst de sydlige Randlandskaber:Dolopien, Phthiotis og Spercheiosomraadet. Hvert Afsnit indledes med en kort geografisk Beskrivelse, hvor Hovedvægten dog

Side 279

stadig ligger paa det topografiske (Bjerge, Floder, Veje og Passer), og derefter følger en omhyggelig, af Planer og Afbildninger ledsaget, Beskrivelse af de talrige Rester af Bymure og andre Levninger af Oldtidsbyer, disses Identificering med de fra Oldtidslitteraturen kendte Byer og en kort Omtale af Byernes Historie. Bogen ledsages at et Sagregister og en rig Litteraturfortegnelse. For den, som studerer Oldtidens Historie, vil den være et værdifuldt Hjælpemiddel, men vil findef. Eks.af Vand-

ogsaa Geografen noget af Interesse, Omtalen
løbenes Benyttelse til Overrisling.