Geografisk Tidsskrift, Bind 30 (1927) 4

Opmaaling af Grønland.

Generalstabens topografiske Afdeling 'har i Sommer paabegyndit Opmaalingen af Grønlarid. Den udsendte Ekspedition bestaaende af 2 Officerer og 2 Officianter afrejste den 4. Juni fra Kjøbenhavn og vendte tilbage den 16. Oktober.

Efter en omfattende Rekognoscering paa Øen Disko og Disko Bugtens andre
Kyster valgtes eti Terrain øst for Godhavn til Basis.

Her maaltes en Basis med tilhørende Basisnæt, hvorved der er bestemt
Længden af en ca. 12 km lang Side, som skal danne Udgangsside for de fortsatte
Maalinger i disse Egne.

Samtidig foretoges de fornødne astronomiske Stedbestemmelser til Trekamtnættets