Geografisk Tidsskrift, Bind 29 (1926) 1

Karl Sapper: Allgemeine Wirtschafts — und Verkehrsgeographie. (8VO, 300 S., 70 Kort og statistisk-grafiske Fig.) Verlag B. G. Teubner. Leipzig. Berlin 1925.

Gudmund Hatt.

Side 59

Sjælden finder man en saa imponerende Stofmængde samlet paa 300 Sider. Rimeligvis er det Forlaget, der har sat saa snævre Grænser for Bogens Omfang. Den vilde have været lettere at læse, om den havde været dobbelt saa stor. løvrigt er det lykkedes Forfatteren at skabe et ganske vist fortættet, men dog harmonisk Værk. Sammenlignet med andre Erhvervsgeografier er der især to Ting, der præger Sappers Bog; Agerbruget indtager en meget stor Plads, og de ikke europæiske Folkeslags Erhverv har faaet en fyldig Behandling. Derimod er selve Industrikulturen ikke blevet det altoverskyggende Emne, saaledes som i de fleste og ganske særlig i de engelske og amerikanske Erhvervsgeografier, hvor alt betragtes fra et vesteuropæisk, kommercielt Synspunkt. Sapper har bestræbt sig for at se hele Jordens Erhvervsliv fra et almen-menneskeligt og geografisk Synspunkt. Han, der selv har tilbragt en Del af sin Ungdom som Forvalter paa en mellemamerikansk Kaffeplantage, omgivet af en üblandet indiansk Befolkning, og siden paa lange Rejser har lært adskillige Tropelandes Natur og Befolkning at kende paa nærmeste Hold, har baade Trangen og Evnen til at give et alsidigt, verdensomspændende Billede af den arbejdende Menneskehed.

Sappers videnskabelige Produktion er ualmindelig alsidig; han er fremragende som Vulkanforsker og Geomorfolog, som Plantegeograf og som Etnograf. Men det er Troperne, der har hans særlige Interesse. I det foreliggende Værk er derfor hans Behandling af Erhvervslivet i Troperne ganske særlig lærerig. Her findes en Rigdom af Oplysninger, værdifulde for enhver, der ønsker solid Viden om Pfantagedrift, kulørt Arbejdskraft og Muligheder for europæisk Kolonisation mellem Vendekredsene.

Af hele Verdens Raaproduktion saavelsom af Handelen og Samfærdselen giver Bogen et oversigtligt og dog ret detailleret Billede. At Industrien træder paafaldende i Baggrunden, er Forfatteren selv klar over; han undskylder det med, at Tyskland jo er en Industristat, hvorfor hans Læsere maa forudsættes at have et førstehaands Kendskab til den njoderne Industri.

Side 60

I et Tillæg gives en alfabetisk Fortegnelse over Jordens erhvervsgeografiske Enheder med statistiske Oplysninger. Praktisk Værdi har ogsaa de mange kartografiske og grafiske Fremstillinger af erhvervsgeografiske Forhold.