Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

Publikationer

Geografisk Tidsskrift.

1-61. bind. 1877-1962.

Kulturgeografiske Skrifter.

Bd. 1. Gudmund Hatt: Stillehavsproblemer. 1936.

Bd. 2. N. H. Jacobsen: Skibsfarten i det danske Vadehav. 1937.
Bd. 3. Steen B. Bacher: Vandkraftens Udnyttelse i det sydlige Nørrejyl-

land før og nu. 1942.

Bd. 4. Sophie Petersen: Danmarks gamle Tropekolonier. 1946. (Udsolgt).
Bd. 5. Aage Aagesen: Geografiske Studier over Jernbanerne i Danmark.

1949.

Bd. 6. Aa. H. Kampp: Landbrugsgeografiske studier over Danmark. 1959.

Folia Geographica Danica.
Tom. I-IX (1940-61).

Atlas over Danmark.

Bd. I. Axel Schou: Landskabsformerne. 1949. Atlas og tekstbind.
Bd. 11. Aage Aagesen: Befolkningen. 1961. Atlas og tekstbind.
Vol. I. Axel Schou: The Landscapes. 1949. Atlas and textvolume.
Vol 11. Aage Aagesen: The Population. 1961. Atlas and textvolume.

Geografisk Tidsskrift udkommer med et bind om året.

Artikler o. 1. til tidsskriftet bedes sendt til redaktionen (Kejsergade 2);
for de med navn undertegnede originale (eller bearbejdede) artikler
o. 1. bærer vedkommende forfatter (eller bearbejder) selv ansvaret.

Bibliotek og sekretariat er åbne hver søgnedag kl. 10-16, lørdag kl. 10-12
(lukket fra 1. juli-15. august), samt når særlig aftale måtte være truffet;
tlf. Minerva 8242.

Please notice the address:

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

Kejsergade 2,
København K.