Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

Atlas of Finland. Ed.: The Geographical Society of Finland. Helsinki 1960.

Niels Nielsen.

39 kort. 33,5 X 45 cm. Explanatory Notes. 122 sider. 17 x 24,5 cm.

Atlas over Finland er det ældste nationale atlas i verden. 1. udgave bærer årstallet 1899, 2. 1910, 3. 1925, og endelig foreligger nu 4. udgave, hvis udarbejdelse påbegyndtes i 1953 under ledelse af den senere afdøde professor Gabriel Granö. Derefter overtog Väinö Auer formandsskabet i atlaskommissionen. Redaktøren for værket er Leo Aario, og medarbejderne omfatter et stort antal specialister, som tilsammen dækker en meget bred kundskabs- og erfaringsbasis.

I enhver henseende er dette atlas af høj standard såvel videnskabeligt som teknisk, og det indeholder på mange felter resultater af førstehåndsarbejder. Ikke desto mindre er det muligt at foretage jævnførelser mellem de 4 udgaver og i særdeleshed mellem 3. og 4. Af let forståelige grunde har udviklingen i Finland efter 1925 medført indgribende ændringer i landets struktur, og det har derfor været nødvendigt at foretage et stort antal specialundersøgelser, før man kunne skride til udarbejdelsen af kort og tekst. Denne erfaring gør man overalt, men for Finlands vedkommende har spørgsmålet været ganske særlig betydningsfuldt og har givet anledning til store og tidsrøvende vanskeligheder. Der er indføjet et stort antal nye kort, idet nye emner har måttet tages op til behandling, men disse føjer sig på en harmonisk måde til de fremstillinger, som de tidligere udgaver af dette værk har bragt.

Medens 3. udgave var ledsaget af et omfattende tekstbind, har man ved denne lejlighed kunnet begrænse den ledsagende tekst til en meget kort beskrivelse af den enkelte kortgruppe med angivelse af sådanne oplysninger, som er påkrævede for brugen af atlas. Hvis man ønsker yderligere oplysninger, må man henvises til den store Handbook of Finland's Geography, hvis 2. udgave udkom i 1951.

Finlands geografi har ved dette værk videreført de store traditioner og
påny manifesteret sig som førende med hensyn til udarbejdelsen af de
nationale atlasværker.