Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

Elmar R. Reiter: Meteorologie der Strahlslröme (Jet Streams). Springer-Verlag, Wien 1961. 475 s. 17x25 cm. Pris $ 33,50.

Kr. M. Jensen.

Side 153

Studiet af de såkaldte jetstrømme i atmosfæren er af ret ny dato. De første iagttagelser af ekstraordinært store vindhastigheder i den øvre del af troposfæren går tilbage til tiden omkring 1. verdenskrig, men oplysningernefra mellemkrigsårene er få og af meget lokal karakter. Det var i virkeligheden først de direkte vanskeligheder for flyvemaskinerne under 2. verdenskrig, der bragte gang i udforskningen. Den aktivitet, der til

Side 154

gengæld har været udvist i de sidste 15 år, belyses delvis af litteraturlisten
på godt 1.800 numre.

Reiter gennemgår først målemetoderne for højdestrømninger: Ballontyper af forskellig art til direkte målinger af strømningsretning og hastighed observationer fra flyvemaskiner, der overvejende anvendes til udforskning af mikrostrukturen; endvidere indirekte målinger ud fra radiosondernes angivelser af trykfladernes form og hældning. Derpå behandles analysemetoderne: bl. a. højdevejrkort, tværsnit af jetstrømmene og deres relation til tropopausens beliggenhed, hvilket ofte afslører flere jetstrømme i forbindelse med tydelige „knæk" på tropopausen.

Med anvendelse af mange figurer fremstilles jetstrømmenes struktur og deres beliggenhed i forhold til frontalzonerne. Af særlig interesse er afsnit om mønstrene til de forskellige årstider, om sammenligningen mellem jetstrømme på de to halvkugler samt oversigten over de enkelte strørnningssystemer (polarfrontjetstrømmene, de arktiske, subtropiske og tropiske jetstrømme). De mange modelforsøg, hvor man har prøvet på at efterligne atmosfærens transport af varme fra Ækvator mod polerne under rotation, behandles i et særligt afsnit. Selv om dimensionerne her er helt usammenlignelige, synes der at være god overensstemmelse mellem modellerne og observationerne i atmosfæren, specielt hvad angår jetstrømmenes mæandrering og afsnøring af lukkede celler.

Fra et klimatologisk og geografisk synspunkt er det især de sidste afsnit, der tiltrækker interessen. Her behandles bjergkædernes virkning over for jetstrømmene og disse strømme som klimabestemmende faktorer. Der efterlades ikke nogen tvivl om bjergstrøgenes andel i de store jetstrømsbølger i nord-sydlig retning og disses betydning for cykloners opståen og for dannelsen af blokerende højtryk over bestemte regioner.

Det er fuldt forståeligt, at den dynamiske klimatologi ser hen til jetstrømsstudierne med megen forventning; man håber bl. a. at finde en sammenfatning af mange jordnære klimaforhold gennem analyserne af disse højdestrømme. Reiters bog yder en værdifuld hjælp i så henseende ved at samle de mange spredte studier over denne relativt nyopdagede foreteelse i atmosfæren.