Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

Atlas över Skärgårds Finland. Tekstbind 180 s. 22x30 cm. Atlasbind 28 kortblade 32 x 43 cm. Talrige ill. Nordenskiöld-Samfundet i Finland. Helsingfors

Niels Nielsen.

Side 151

I 1948 udsendte Nordenskiöld-Samfundet værket Skargårdsboken, der siden da er blevet stærkt udnyttet overalt, hvor nordiske sprog læses. Dette er nu videreført med et stort atlasværk over regionen Ålands-øerne og Skærgården mellem Hangö og egnen ved Nystad. Det samlede landareal er kun ca. 4000 km2, og befolkningen ca. 70.000, deraf 46.000 svensksprogedc og 24.000 finsksprogede. Man kunne måske forbavses over, at man har givet et så lille område en så indgående analytisk behandling, men efter gennemarbejdelsen af værket er anmelderen kommet til det resultat, at en sådan arbejdsmæssig og økonomisk indsats har været berettiget. Dette hænger sammen med, at området har en særpræget stilling både naturgeografisk og i henseende til befolkning, bebyggelse og erhverv, og den indgående behandling af et skærgårdsområde har netop af den grund stor almen geografisk interesse.

I systematisk henseende rummer værket en ganske vigtig nydannelse,
nemlig en gennemgang af 12 typeområder, af hvilke man i tekst, billeder
og kort får en indgående behandling. Man opnår herigennem en ret eneståendemulighed

Side 152

ståendemulighedfor at indleve sig i den rigdom af landskabsformer, bebyggelseog
arealudnyttelse, der karakteriserer Skærgården.

Man må lykønske udgiverne, redaktøren af værket Stig Jaatinen og alle
medarbejderne til fuldførelse af dette møjsommelige, men i geografisk
henseende betydningsfulde værk. M. . iolea„