Geografisk Tidsskrift, Bind 61 (1962)

The Domesday Geography of South-East England. Edited by H. C. Darby & E. M. J. Campbell. Cambridge University Press, 1962. 658 s., ill. 16,5 x 24 cm. £ 6,-.

Viggo Hansen.

Side 171

Hermed foreligger 3. bind af de planlagte 6 Domesday Geographies, hvoraf de to foregående omfattede Eastern England og Midland England. Af de berømte Domesday optegnelser, der blev til i 1086 på foranledning af Vilhelm Erobreren, har der hidtil kun været udgivet brudstykker, og det er derfor første gang, at der er sket en fuldstændig bearbejdelse af dette uvurderlige kildemateriale, og det er så meget mere glædeligt, at det er et par af Englands mest prominente geografer, der har stået i spidsen for redaktionen. Domesday-dokumenterne er den mest udførlige registrering af middelalderens landbrug og økonomi, der eksisterer. Gennem dem får man oplysning om antallet af jordbrug i de dele af England, som

Side 172

Vilhelm Erobreren beherskede, udtrykt i hides (skattebol) og virgates eller i acres, endv. antallet af ploughlands (d.v.s. et udtryk for det dyrkede areal) og af oksespand. Vedr. befolkningen får man at vide antallet af bønder af forskellig kategori, sochemanni (frie bønder, oftest i Danelagen), villein (fæstere), cottars (landarbejdere) og serfs (trælle). Desuden er alle andre „herligheder" blevet optegnet som fx. værdien af skov, eng og anden græsning, af fiskerier, møller, kirker, markeder, toldsteder, parker, vinmarker og saltpander, og gennem stedsangivelserne får man at vide, hvilke bebyggelser der eksisterede i 1086. Mens det således er muligt at danne sig et ganske godt billede af hele landbrugets organisation, effektivitet og økonomi i de forskellige dele af England i det 11. årh., så er oplysningerne om byerne så sparsomme og sporadiske, at man desværre ikke får noget reelt indtryk af byaktiviteten, som dog efter andre samtidige kilder at dømme har været ikke helt ringe.

Gennem det således bearbejdede stof er det nu beskåret også andre end specialister i gamle håndskrifter at få kendskab til forholdene i Vilhelm Erobrerens England, ikke mindst takket være de fortrinligt udarbejdede kort og tabeller over befolkningstætheden, antallet af oksespand pr. square-mile, udbredelsen af skov, eng, fiskepladser, møller m. m. I dette tredie bind er grevskaberne behandlet individuelt, men sidste afsnit redegør også for Sydøstengland som helhed. Af enkeltheder er det værd at notere, at Hampshire grevskab i 1086 kun havde en befolkningstæthed på 5-15 indb. pr. square-mile, og selv om dette tal skal ganges med 4-5 for at få den faktiske befolkning, så har tætheden dog næppe været mere end 10-30 indb. pr. km2.

Både tekst og kort er udarbejdet med forbilledlig klarhed, ligesom opstillingen er overordentlig overskuelig, og selv om man må sige, at værket først og fremmest henvender sig til et engelsk publikum af geografer, historikere, økonomer og lokalhistorikere, for hvem de originale dokumenter i øvrigt iflg. deres natur er vanskeligt tilgængelige, så har indholdet dog også stor interesse uden for England for en dybere forståelse af landbrugsforhold og -økonomi i middelalderen, og for Skandinavien gør der sig de særlige forhold gældende, at Domesday registreringen også omfatter Danelagen, hvorved man kan trække paralleller tværs over Nordsøen til vikingernes oprindelige hjemland og herigennem eventuelt få belyst adskillige hidtil uafklarede spørgsmål.