Geografisk Tidsskrift, Bind 59 (1960)

Keld Milthers. 29. april 1907—2. marts 1960.

Keld Milthers tilhørte anden generation af den gruppe af forskere, som i Danmarks Geologiske Undersøgelse har varetaget studiet af kvartærgeologien som et led i Institutionens tjenstlige arbejde. Han videreudviklede og fornyede de metoder og synspunkter, som navnlig hans fader, statsgeolog, dr. h. c. V. Milthers havde grundlagt, og han blev vor generations bedste kender af Danmarks glacialgeologi.

En betydelig indsats ydede Keld Milthers som leder af Statens Brunkulseftersøgning, hvis vel tilrettelagte og dygtigt gennemførte feltarbejder gav sådanne resultater, at man har fået kundskab om forekomsten af talrige, før 1940 ukendte lejer, endog så betydelige, at vore nu kendte reserver af brunkul er en faktor af nogen betydning, ikke blot for den i øjeblikket foretagne brydning, men især for imødegåelsen af eventuelle fremtidige kriser i brændselsforsyningen.

For den teoretiske og praktiske geologi betyder Keld Milthers' bortgang et stort tab, og på grund af sine personlige egenskaber vil han blive dybt savnet af venner og kolleger. I vort Selskab vil man med vemod tænke på, at man ikke mere vil få lejlighed til at høre ham som foredragsholder og som deltager i den faglige debat.