Geografisk Tidsskrift, Bind 59 (1960)

A. A. Rode: Das Wasser im Boden. Akademie-Verlag, Berlin 1959.17x24,5 cm. XVIII+ 464 sider. 108 fig. og 143 tabeller. DM 56,—.

N. Kingo Jacobsen.

Vandet i de øvrige jordlag med deri opløste næringsstoffer ækvivalerer med blodet i den levende organisme: uden vand ingen jordbund. Dette epigram indleder den fra russisk oversatte bog, der spænder vidt. Hydrologiens opgaver består i 1) at undersøge de dynamiske lovmæssigheder, som bestemmer vandets bevægelse, d. v. s. kombinationen af en række kræfter af forskellig art og oprindelse, 2) at definere de forskellige former for vand i jorden. Dette må naturligvis ske i nær tilknytning til de virkende kræfter, 3) at bestemme det kvantitative indhold i jorden af de forskellige vandformer og 4) vekselvirkningen mellem vand og planter. Jordbundens vandførende evne er hovedsagelig afhængig af dens mekaniske sammensætning, dens lagdeling og dens struktur. Udformningen af sidstnævnte er i høj grad afhængig af biologiske faktorer. Bogen gør udførligt rede for alle disse forhold, specielt de mange former, hvori vandet optræder. Indledningsvis behandles jordens porevolumen, og der gives en oversigt over vands særlige egenskaber. I de følgende kapitler gennemdiskuteres opfattelser, undersøgelsesmetoder og -resultater vedrørende det dampformige vand i jorden, det bundne vand, det hængende vand og det frie gravitationsvand. De jordbundshydrologiske love er vanskelige at udforske, fordi vandføringen er styret af sammenspillet mellem de forskellige kræfter, udtrykt ved en række hydrologiske konstanter. Dette samt de faktisk herskende fysisk-kemiske forhold på den enkelte lokalitet nærmest umuliggør reelle kvantitative beregninger. Der afsluttes med betragtninger over relationen til planterne samt en klassificering af vandtyper. Ikke mindst afsnittet: Die Wasserführung einiger Bodentypen, er af stor interesse. Den russiske tradition inden for jordbundslæren har bevirket, at de matematiske resultater fra laboratorieundersøgelser er efterprøvet i naturen, hvorfor en oversigt, som den bogen giver, må siges at være af interesse for geografer.