Geografisk Tidsskrift, Bind 59 (1960)

Theodor Kraus: Individuelle Länderkunde und räumliche Ordnung. I serien: Erkundliches Wissen. Franz Steiner Verlag GmbH. Wiesbaden 1960. 14,5 x2l cm. 107 s. DM 6,00.

Per Kongstad.

Side 294

Denne lille bog rummer 8 essays skrevet af Kölner professoren Theodor Kraus i tiden mellem 1933 og 1959. Forfatteren er økonomisk geograf, og størsteparten af de 8 essays handler om den økonomiske geografi, dens baggrund, mål og metode. I afsnittet »Der Wirtschaftsraum« fra 1933 søger forf. at klarlægge forholdet mellem den økonomiske forskning og den økonomisk-geografiske forskning, og man hæfter sig ved den skillelinje, der trækkes mellem den rimeligt orienterede økonomi på den ene side — og den økonomisk orienterede geografi på den anden side. For den første

Side 295

er rummet et abstrakt ikke individualiseret begreb - for den sidste en konkret del af kulturlandskabet. Siden 1933 har de to discipliner imidlertid udviklet nye teorier i det fælles grænseområde og står idag langt mere sammenarbejdede end dengang. Denne udvikling må vel nok i hovedsagen ses som et resultat af engelske og amerikanske forskeres arbejde, men professor Kraus har også accepteret tanken om, at de to fagdiscipliner hører snævert sammen. Det fremgår af de følgende essays, i hvilke man ikke blot finder forståelse for den økonomiske metodiks anvendelse i geografiens tjeneste, men også ser forsøg på at genoplive den regionale syntese som et led i den anvendte geografi. Den tyske geografis studium af kulturlandskabet har således også bidraget til en bedre forståelse af den regionale planlægnings problematik.

Professor Krans' bog er interessant at læse, men stoffets tilegnelse hæmmes noget, fordi der opereres med et begrebsapparat, der vel er fremmet for de fleste danske. Det gælder således sondringerne mellem geo-økonomi - Wirtschaftsgeographie, og det gælder de forskellige værdier, der tillægges ordet »räum«. per Ronqstad.