Geografisk Tidsskrift, Bind 59 (1960)

Norton Ginsburg (ed.): The Pattern of Asia. Prentice-Hall, Inc., New Jersey 1959. 16x23,5 cm. 929 sider, 161 flg., 36 kort. $ 8,75

N. Kingo Jacobsen.

Side 302

Med hovedvægten lagt på erhvervsgeografiske og -politiske problemer er det lykkedes Norton Ginsburg og medarbejdere at skrive en yderst læseværdig håndbog over Asiens geografi, som man med glæde vender tilbage til. Bogen er inddelt i 6 hovedafsnit. Efter en generel indledning behandles Østasien, Sydøstasien, Sydasien, Sydvestasien og Sovjetunionen. Det er selvsagt en jætteopgave, som endog 900 sider påtvinger begrænsninger. Disse kommer dels frem ved ovennævnte disposition og dels ved, at hovedvægten er lagt på behandlingen af Øst-, Sydøst- og Sydasien, der tilsammen optager godt 2/3 af bogen. Dette føles helt naturligt, og der arbejdes da også med begrebet »Asian Asia«, som dog kun udskiller Sovjetunionen fra det øvrige kontinent på grund af den europæiske indflydelse. Det ville vel være lige så naturligt at udskille den Nære Orient, som set fra et sådant synspunkt hører nær sammen med hele Middelhavs-kulturen. Dispositionen iøvrigt kan bedst illustreres gennem et eksempel: Kina beskrives i ialt 6 kapitler: 1) Physical diversity, en kortfattet oversigt over topografi, klima og plantevækst, illustreret ved fysiologisk kort af Lobeck. 2) Agriculture and food supply. Dette Kinas hovedproblem er illustreret af et kort visende landbrugsregioner og det dyrkede areals udbredelse. Teksten behandler herudover den kinesiske kost, håndværk knyttet til landbruget, produktionsstørrelser, ændringer i organisationen under det kommunistiske styre og tilslut fiskerierne. 3) The North and Far West og 4) The South repræsenterer regionalgeografien, der med de 2 sidste kapitler 5) Industry and commerce og 6) Political organization, population, and prospects, afrunder billedet. Hvert kapitel er efterfulgt af litteratur (ca. 20 henvisninger) samt kommentarer hertil. Bogens vigtigste aktiv er dog de mange udmærkede kort, især land-use maps. Billedmaterialet er også af høj kvalitet. Luftbilleder er anvendt i ret stor udstrækning og med godt resultat, især når de er ledsaget af en udtegning

Side 303

og beskrivende tekst, som det f. eks. er gjort p. 561 (Calcutta). Indledningsvis henvises man fornuftigt til at benytte atlas under læsningen, hvorved unyttige navnekort spares. Man ville dog have været glad for en bedre repræsentation kortmæssigt af klima- og vegetationsforhold, den eneste mangel ved bogen, som bør påpeges.