Geografisk Tidsskrift, Bind 57 (1958)

Andrew C. O'Dell: The Scandinavian World. Longmans, Green and Co., London 1957. 549 sider, ill. 14 X 22 cm. 45 sh.

Viggo Hansen.

Side 149

En bog om Skandinaviens geografi på et fremmed sprog er altid
vis på at blive mødt med stor interesse i fagkredse inden for Norden,
dels fordi man her igennem ser sin egen verden med en udlæn-

Side 150

dings øjne, og dels også fordi et sådant værk antageligt vil blive en væsentlig kilde til kendskabet om Nordens geografi i de fleste engelsktalende lande, da deter første gang, der foreligger en samlet behandling, når man ser bort fra de mere handelsmæssigt betonede håndbøger. En særlig interesse knytter sigtilTheScandinavianWorld, idet forfatteren, der til daglig er professor i geografi ved universitetet i Aberdeen, Scotland, så at sige er hjemme i et geografisk milieu, der ikke er væsentforskelligt fra store dele af Norden, foruden at han gennem mange rejser i de skandinaviske lande og øerne i Nordatlanten har fået et førstehånds kendskab til emnet. O'Dell skulle således have de bedste forudsætninger for at løse en sådan (set med vore øjne) vanskelig opgave, forsåvidt den overhovedet er løselig for et enkelt menneske. Den forhåndenværende litteratur må selvsagt danne skelettet for et sådant arbejde, og hvor litteraturen mangler eller er ufuldstændig, kommer der let en skævhed i fremstillingen. En sådan skævhed rammer desværre også O'Dells bog, især de regionale afsnit, hvor detaillernes exakthed spiller den største rolle, og deter da også i denne del, at man støder på en del unøjagtigheder (ikke mindst kapitlet om Danmark er temmelig rigt på sådanne), ligesom udvalget af lokaliteter, der er fundet omtale værd, kan virke noget besynderligt på en dansker.

Af bogens tre afsnit er det sidste, den økonomiske del, langt det bedste og mest afrundede, og man får herigennem et ganske udmærket billede af erhvervslivets forudsætninger, dets historiske udvikling og nuværende stade. Kun kunne man ønske en mere moderne statistik (ofte er 1949 det sidste år), men forfatteren beklager selv dette forhold. I forhold til det økonomiske afsnit står bogens første del, det fysisk-geografiske milieu, noget svagere, og det er det, der er gjort mindst ud af. Man må dog takke forfatteren for hans definition af de forskellige »fjordtyper« (Fjords, fjards, Föhrde). For anmelderen ser det ud, som om dette afsnit er blevet til på et tidligere tidspunkt end resten, idet bl. a. de nyere opdagelser inden for meteorologien ikke er kommet med her, men nok i det efterfølgende regionale afsnit (se omtalen af Grønlands klima).

Det »engelske« falder let for en ikke-englænder, og ofte krydres teksten af forfatterens egne iagttagelser eller små sidebemærkninger,der måske nu og da kan synes noget irrelevante. Et stort antal illustrationer (199, især kortskitser og diagrammer), der er særdelesinstruktive og omhyggeligt udarbejdede, forøger bogens værdi som lærebog, så at O'Dells nye bog trods ujævnheder i emnebehandlingenog stoffordelingen (atlanterhavsøerne får således mer end

Side 151

30% af det regionale afsnit) må betegnes som et vigtigt bidrag i
retning af at bibringe kolleger og andre interesserede verden over
et forøget kendskab til og forståelse af Skandinaviens geografi.