Geografisk Tidsskrift, Bind 56 (1957)

Paul Filzer: Die natürlichen Grundlagen des Pflanzenertrags in Mitteleuropa. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart 1951. 25 X 17 cm. DM 17,60.

N. Kingo Jacobsen.

På statistisk grundlag har forfatteren forsøgt at give et udtryk for planteproduktionen i Mellemeuropa udtrykt i tørstofproduktion pr. fladeenhed, produktionens afhængighed af fysisk-geografiske forhold og som slutresultat dens betydning for en inddeling i klimatiske regioner. Der er således tale om korrelationsundersøgelser beregnet for den samlede plantevækst i relation til klima og jordbund, en yderst kompleks gruppe af problemer. Grundtanken er den, at størrelsen af det samlede udbytte af plantevæksten udtrykt gennem kaloriemængder giver et ret nøje billede af den samlede virkning, som de lokalt virkende faktorer i de enkelte år har haft på den levende substans. På grundlag heraf kan så fremstilles kort f. eks. over den geografiske fordeling af den landbrugsmæssige tørstofproduktion for en given årrække angivet ved linier trukket gennem steder med samme produktion.

Der røres her ved problemer af stor videnskabelig og praktisk interesse, men det må desværre straks fremhæves, at det kun har været muligt at opnå og bearbejde tingene i store træk, d.v.s. at de heraf vundne resultater i det væsentlige er talmæssige udtryk for kendte forhold. Grundlaget er de statistiske enheder „Kreise" eller „Regierungsbezirke". Bliver de statistiske enheder for små, viser det sig, at variationerne tilslører billedet. Allerede her er man stødt på en væsentlig indvending mod metoden og dens resultater, yderligere accentueret gennem den ulighed i økologiske typer, der findes inden for hver af storenhederne, der tænkes her på variationen i geologiske, geomorfologiske, jordbundsmæssige, klimatiske og andre forhold. Bogen har dog interesse, dels på grund at sit emne med de førte diskussioner over samspillet mellem udbytter og økologiske forhold og dels ved sit resultat, der under en ny synsvinkel trækker linierne op for en klimatisk inddeling af Mellemeuropa.