Geografisk Tidsskrift, Bind 56 (1957)

Sonder, R. A.: Mechanik der Erde. Stuttgart 1956. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung. 291 sider, 91 fig. og 18 tabeller. 16 X 24 cm. DM 42,—.

Kaj Hansen.

Bogen er delt i to hovedafsnit, hvoraf det første er en gennemgang af de forskellige typer på tektoniske bevægelser i jordskorpen. Forfatteren har ved hjælp af forskellige statistiske normer for sedimentationshastigheden for henholdsvis sandsten, ler og kalkaflejringer søgt at fremskaffe en snævrere absolut kronologi for de geologiske perioder end den, der i øjeblikket kan fremskaffes ved de radioaktive tidsbestemmelser. Da han imidlertid må anvende så mange forskellige korrektions faktorer af mere eller mindre skønsmæssig art, må resultaterne betragtes med en vis skepsis.

Bogens andet afsnit har overskriften: Theoretische Geomechanik og er en fysisk gennemgang af de kræfter, der påvirker jordskorpen, og hvis sammenspil forårsager de tektoniske bevægelser såvel orogene som epirogene. .