Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

Protektor: HANS MAJESTÆT KONG FREDERIK IX

Bestyrelse: Viceadmiral A. H. Vedel, 1. vicepræsident

Professor, dr. N. E. Nørlund, 2. vicepræsident

Professor, dr. Niels Nielsen, sekretær

Oberst L. Bruhn

Generalløjtnant C. Førslev

Direktør Halfdan Hendriksen

Professor, dr. Arne Noe-Nygaard

Professor, dr. Axel Schou

Råd: Direktør Poul Andersen

Kaptajn J. A. Bendsen

Overinspektør, dr. Kaj Birket-Smith

Departementschef Eske Brun

Højesteretssagfører Fr. Biilow

Professor O. B. Bøggild

Professor, dr. C. G. Feilberg

Statsgeolog, dr. Sigurd Hansen

Professor, dr. Erik Holtved

Professor, dr. Johs. Humlum

Civilingeniør Knud Højgaard

Generalkonsul Einar Høyvald

Kommandør Peter Jensen

Professor, dr. Knud Jessen

Dr. Lauge Koch

Museumsinspektør, dr. Helge Larsen

Overinspektør, dr. Th. Mathiassen

Kaptajn Ejnar Mikkelsen

Statsgeolog V. Milthers

Skibsreder A. P. Møller

Direktør Knud Oldendow

Direktør Helge Petersen

Lektor Johs. Reumert

Professor A. Rosenkrantz

Højesteretssagfører K. Rørdam

Professor A. Schneider

Direktør H. W. Sprechler

Universitetslektor Einar Storgaard