Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

R. A. Bagnold: »The Physics of Blown Sand and Desert Dunes« Methuen & Co., London, 1954. 265 sider. 16 billeder og 84 dia grammer. 22X14,5 cm. Pris: 30 sh.

Niels Nielsen.

R. A. Bagnold har gennem en lang årrække arbejdet med undersøgelser vedrørende sandfygning og klitdannelse. Han har nu samlet sine resultater og erfaringer i en håndbog, som kan forventes at få nogen betydning for æoliske studier. Det videnskabelige grundstudium af vinderosion og vindsedimentation er i øjeblikket meget aktuelt, fordi disse spørgsmål spiller en stadig større rolle for jordoverfladens udformning og derigennem tillige for de betingelser, under hvilke den menneskelige virksomhed foregår.

Studierne af sandflugten og dens resultater foregår i vore dage bl. a. i laboratorier med vindtunneller og andre indretninger til undersøgelse af vindens virkninger på en fast overflade. Et andet grundlæggende sæt af erfaringer er tilvejebragt ved undersøgelser i naturen, dels morfologiske og dels dynamiske, og endelig har man forsøgt at behandle de herhen hørende spørgsmål matematisk og fysisk. I nærværende arbejde har Bagnold givet en fortrinlig oversigt over de forskellige metoder og over de resultater, man for øjeblikket mener at være nået til. Navnlig må det fremhæves, at den matematisk-fysiske side af sagen er behandlet med stor omhu. Derfor er der grund til at gøre opmærksom på Bagnolds arbejde, fordi enhver, der beskæftiger sig med de pågældende problemer, her vil kunne finde vejledning og impulser. Imidlertid må man gøre sig klart, at arbejdet ikke er og heller ikke foregiver at være en fuldstændig håndbog vedrørende æoliske processer. Det har navnlig interesse for den del af sandflugtforskningen, som beskæftiger sig med den fysiske klitdannelse og sandkornenes vandring, og selv om de herhen hørende processer også i de humide klimaer er de grundlæggende, må det fremhæves, at enhver bruger stedse må erindre, at de æoliske processer hos os i høj grad er bestemt af biologiske faktorer. Som teoretisk redegørelse for den ene grundlæggende side af sandflugtens mekanik er Bagnolds værk særdeles bemærkelsesværdigt, og det kan anbefales enhver, der beskæftiger sig med disse spørgsmål, at anvende det.