Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

Herbert Wilhelmy: Südamerika im Spiegel seiner Städte. Hamburg 1952. 450 sider. 23X15 cm.

Aage Aagesen.

Side 148

Denne bog, der er trykt med støtte fra Deutsche Forschungsgemeinschaft,
er udgivet af Det Romaniske Seminar ved Hamburgs
Universitet i den Ibero-Amerikanske publikationsrække.

Forfatteren behandler meget udførligt bykolonisationens betydning for den spanske og portugisiske kolonisering i Sydamerika, byernes 'betydning som politiske, kulturelle og økonomiske centrer, og omtaler den spanske kolonibys forbilleder, udvikling og struktur meget udførligt. Byplanspørgsmål og de skiftende tiders arkitektur, lige fra den koloniale barokstil til vor tids jernbeton-bygninger gøres ligeledes til genstand for indgående behandling, mens de førcolombianske bydannelser kun omtales kort.

Denne historisk-kulturelle indledning optager bogens første fjerdedel, mens den øvrige bog fremtræder som en til dels meget udførlig beskrivelse af visse udvalgte byer, fortrinsvis de sydamerikanske staters hovedstæder. Herudover gøres ret udførligt rede for Valparaiso, Recife, Säo Salvador og Sao Paulo.

Som de tyske bygeografiske arbejder i almindelighed lægger også denne bog hovedvægten på bebyggelsens udvikling, art og udstrækning, på byplaner gennem skiftende tider, og i et vist omfang på nogle hovedtræk i byens indre differentiering. Bogen giver således for de behandlede byers vedkommende et udmærket billede af byen opfattet som landskabsform, de fleste steder med dybtgående og fortrinligt udformede historiske perspektiver. Den bredt skrevne og let læselige tekst er ledsaget af en række kort og kortskitser, som dog ikke alle er lige vellykkede, samt af en del fotografier, som

Side 149

er udvalgt med smag, og som viser forfatterens dominerende interesse
for arkitektoniske, historiske og byplanmæssige problemer.

Skal der fra geografisk side rettes indvending mod denne iøvrigt lødige og vidtspændende bog, må det blive, at den stort set lægger for liden vægt på de behandlede byers funktioner, deres nutidige betydning og indbyrdes relationer. Vekselvirkningen mellem byerne og deres bagland er kun få steder omtalt ganske kort. Endelig mangler man omtale af en række vigtige byer, som påkalder sig mere opmærksomhed end flere af de nævnte, således af Santos, Porto Alegre, Rosario, Concepciön, Guayaquil m. fl. Endelig er forfatteren for stærkt afhængig af kommunale grænser, hvorved de geografiske byområder ikke altid træder frem, således ved dobbeltbyen ValparaisoVina del Mar, som her opfattes som to af hinanden uafhængige bebyggelser.