Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

Glacier Variations and Climatic Fluctuations. H. W: son Ahlmann Bowman Memorial Lectures, Series 3. New York: American Geographical Society, 1953. V + 51 sider, illustrationer og diagrammer. 15X19 cm. 2,50 $.

Børge Fristrup.

Side 149

Ambassadør Hans Ahlmanns sidste bog er en udvidelse af det foredrag, han i 1952 holdt på den internationale geografkongres og er kommet som tredie hefte af Bowman Memorial Lectures. Bogen er lille af omfang, men vigtig af indhold, og er mere end blot en ajourføring af de talrige tidsskriftsartikler, der foreligger fra Ahlmanns hånd i skandinaviske og engelske fagtidsskrifter.

Med udgangspunkt i de nyeste undersøgelser redegøres der for de vigtigste glaciologiske resultater, der blev opnået på den svenske-britiske-norske ekspedition til Dronning Maud Land, og forfatteren (får her støtte for sin sikkert rigtige teori om, at de pleistocene iskapper i Europa og Nordamerika har været af den polare type og ikke tempererede ismasser. Temperaturen i den pleistocene is har efter alt at dømme været under frysepunktet til en dybde af i hvert fald flere hundrede meter. Schytts konstatering af, at der i Antarktis ikke findes egentlig gletscheris i mindre dybde end ca. 60 meter, stemmer fuldstændig overens med målingerne på den grønlandske Indlandsis.

Ud (fra de nye meteorologiske målinger slutter Ahlmann sig til den nu herskende opfattelse af, at den nuværende klimasvingning har kulmineret i slutningen af 1930-erne, og at vi atter er på vej mod mere køligt klima. Den nuværende klimaændring har imidlertidsin store videnskabelige interesse, idet „det er den første

Side 150

klimasvingning, som vi har haft mulighed for at måle, undersøge
og muligvis forklare".

Den simple sammenhæng, som man tidligere mente at kunne finde mellem gletschersvingninger og klimasvingninger, har ved de nyere undersøgelser måttet opgives, og hele problemet er betydelig mere kompliceret end først antaget. De fleste gletschere synes at have deres egen rytme, således at det tager en vis årrække, inden en klimaændring begynder >at gøre sig gældende, og tidspunktet er forskelligt for de forskellige gletschere. Det er derfor også lidet sandsynligt, at gletschernes størrelsesvariationer skulle påvirkes af de ganske kortvarige klimatiske fluctuationer, som f. eks. de 11-årige solpletperioder. Og de fleste af den nordlige halvkugles gletschere vil sikkert fortsætte tilbagegangen også i de førstkommende

Bogens sidste afsnit behandler forskellige af de iagttagelser over virkningen af klimasvingningen, der vil være de fleste skandinaviske læsere velkendte, og som også tidligere i mere udførlig form er behandlet af Ahlmann andetsteds. Børqe Fristrup.