Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

Blokdiagramlitteratur.

Axel Schou.

Side 159

Siden amerikaneren W. M. Davis i århundredets første årtier indførte blokdiagrammet som geografisk illustrationsmiddel, har denne fremstillingsform fundet en stadig større udbredelse. Ved sin mulighed for at demonstrere sammenhængen mellem struktur og overfladeformer er blokdiagrammet, der kombinerer to geologiske profiler med en relieffremstilling, blevet den foretrukne måde til billedmæssigt at vise sammenspillet mellem geologisk opbygning og overfladeudformning. Men ikke alene i geomorfologisk litteratur, også i erhvervsgeografiske afhandlinger træffer man blokdiagrammet, når det f. eks. gælder om at vise ininedriftlokaliteters placering i forhold til jordbundsbygningen (oliefelter og salthorste, grubeanlæg og kullag, kalkbrud og cementfabriker langs Cuestaer o. lign.). Der kan vel næppe i vor tid tænkes en håndbog i geomorfologi eller dynamisk geologi uden blokdiagrammer, — og i skolernes geografibøger stiger for hver ny udgave antallet af disse pædagogisk værdifulde figurer, der sparer lange beskrivelser. Hertil kommer endelig, at blokdiagramkonstruktion på kortgrundlag i sig selv er undervisningsmæssig værdifuld, derved at den ifølge sin natur kræver en fuldstændig indleven i kortets elementer. Blokdiagramkonstruktion bliver derved den bedst tænkelige øvelse i kortkendskab. Ved en lang række højere læreanstalter, således ved universiteterne i Lund og København, er blokdiagramøvelser da også optaget på de kartografiske kurser.

Den af ovennævnte grunde fremkomne „efterspørgsel" efter blokdiagrammerhar naturligt bevirket fremkomst af en række metodiskelærebøger. W. M. Davis gav spredt i sine afhandlinger også konstruktive anvisninger, men en egentlig elementær, samlet fremstillingforeligger ikke fra hans hånd. Det blev hans landsmand,A. K. Lobeck, som formede den store klassiske lærebog1) — en fremragende fremstilling, som dog ved sin grundighed og fordybelsei særdeles indviklede konstruktioner måske afskrækker begyndere i starten. Af banebrydende europæiske arbejder må nævnesBrown & Debenham's praktisk overkommelige, engelske lærebog ,2) som dannede forbilledet for den elementære vejledning, anm.1) A. K. Lobeck: Block diagrams and other graphic methods used in geology and geography. New York 1924.

2) C. B. Brown & F. Debenham: Structure and Surface. London 1929.

Side 160

udformede til brug ved undervisningen ved Københavns Universitet
(Geogr. Tidsskr. 43. bd. 1940).

I det efterfølgende skal omtales nogle af de sidste års publikationer
af denne art. Axel Schou.