Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

W. L. Kubiena: Bestimmungsbuch und Systematik der Boden Europas. Verlag Ferdinand Enke. Stuttgart 1953. 392 sider, 12 fig., 26 farvetavler.

Kaj Hansen.

Side 144

I sin korte vejledning til benyttelse af bogen siger forfatteren, at denne bog skal være en hjælp både for dem, for hvem det blot er tilstrækkeligt at kunne anbringe sin jordbundstype i systemet, og tillige for dem, der forlanger den størst mulige karakterisering af jordbunden.

I den anledning indeholder bogen ikke mindre end 5 bestemmelsesnøgler, hvoraf nogle skal nå frem til samme endemål ud fra forskellige udgangspunkter (farve, surhedsgrad, kalkindhold og undergrund).

Disse fordringer opfyldes for så vidt også, selv om forfatteren har en beklagelig trang til oversystematisering og til at ville presse materialet ind i en bestemt formel, der ikke altid er naturlig for de pågældende typer. Dette giver særlig for afsnittet om de subaquatiske sedimenters vedkommende et stærkt fortegnet billede.

Også i afsnittet om humusformerne kommer dette frem. Ud fra
et genetisk synspunkt findes der kun 2 humustyper, mor eller
sur humus (tysk: Rohhumus) og muld eller mættet humus (tysk:

Side 145

milder humus). Forfatteren opstiller imidlertid ikke mindre end
17 sideordnede humusformer, såvel terrestriske som subaquatiske,
uden at disse fordeles på de to hovedgrupper.

Inddelingen af bogen gør også, at beslægtede jordbundstyper behandles på vidt fra hinanden adskilte steder. Således omtales af frostfænomenerne Rutmark med to grupper under Semiterrestriske Boden, s. 120123, og Arktisk frostjord og strukturjorde under Terrestriske Rohböden, s. 171178.

Forskellige typer af Gleydannelser skal søges på ikke mindre end 5 forskellige steder, nemlig under Rambla s. 119, under Syrogley s. 123, under Gley s. 155 og endelig under Pseudogley s. 295 og Gleypodsol s. 308. Bogen skal derfor læses med nogen kritik, men giver i så fald gode beskrivelser især af de alpine jordbundsformer. De mange særdeles smukke farvetavler er et værdifuldt aktiv.