Geografisk Tidsskrift, Bind 53 (1954)

Georg Frebold: Profil und Blockbild. Eine Einfuhrung in ihre Konstruktion und das Verständnis topographischer und geologischer Karten. 17X24 cm, 111 s., 94 fig. Braunschweig 1951.

Axel Schou.

Side 161

Denne lærebog er, som undertitlen antyder, en lærebog i kartografi, specielt geologisk kartering med hovedvægten lagt på profilkonstruktionen og med betoning af blokdiagrammets værdi. I en indledning gives en udmærket oversigt over det topografiske korts elementer: målestoksforholdet og dettes konsekvenser for indholdets mængde og kvantitativt eksakte gengivelse, signaturtyper, relieffremstilling ved kurvetegning og bjergskravering. Efter dette følger en mere detailleret fremstilling af de geologiske grundbegreber, der er at betydning for feltarbejde med kortlægning som formål. Bogens hovedafsnit er viet profiltegningen, hvis problemer gennemgås efter et system, der baseres på strukturformer: vandret lagstilling, forskydninger, grav, horst, synklinal, antiklinal, overskydning o. s. v. Da blokdiagrammet indeholder et eller to profiler, får denne lærebog sin specielle betydning i blokdiagramlitterauren ved den grundighed, hvormed dette emne her er behandlet. Dette gælder så meget mere, som selve profilkonstruktionen i de fleste blokdiagramvejledninger anses for lært andetsteds.

Blokdiagramafsnittet giver de almindelige konstruktionsprincipper for perspektiviske blokke, men en anvisning på eksakt konstruktion på grundlag af kurvekort forekommer ikke, selvom retningslinier nævnes. Afsnittet vedrørende den tegnemæssige udførelse antyder de forskellige problemers tilstedeværelse, men giver ingen direkte tegnevejledning.

Frebolds bog har imidlertid i sit blokdiagramafsnit en stor værdi i de mange, aldeles fortræffelige blokdiagrammer fra forfatterens hånd. De virker med eksemplets magt inspirerende, og i disse er megen direkte vejledning at hente. En stilistisk ejendommelighed hos forfatteren er udeladelsen af forreste blokkant i tegningen. Det sker antagelig for ikke at indføre en streg, der eventuelt kan forveksles med en forskydningslinie, og i håb om, at mønsteret i de to bloksider af sig selv trækker kanten op. Denne kant er imidlertid et af de mest markerede rumillusionsgivende elementer, og det forekommer anmelderen, at denne virkning ikke kan undværes (se f. eks. fig. 83). Eksempelsamlingen viser iøvrigt blokdiagrammets mange muligheder ved at omhandle så forskelligartede temaer som foldestruktur og brudformer, erosionsdale, stenkulminer, salthorst med bjergværk, oliefelt, malmgange, seriediagrammer visende basaltkuplers tilblivelse og dybgrundstopografi.

Side 162

Bogen er en post mortern publikation udgivet af professor Evers,
Hannover. Axel Schou.