Geografisk Tidsskrift, Bind 52 (1952 - 1953)

Joseph Johnston: Irish Agricullure in Transition. Hodges, Figgis and Co. Ltd., Dublin 1951. 178 sider, 1 kort og 5 diagrammer, pris 15 sh.

K. Antonsen.

Bogen falder i tre dele, en historisk indledning, der især lægger vægt på udviklingen siden 1922, dernæst en beskrivelse af de jeblikkelige tilstande i almindelighed og endelig en detailleret gennemgang af nogle udvalgte — desværre ikke typiske — brug. Bogen afsluttes med et afsnit om situationen i 1950, 1951 og om fremtidsudsigterne.

Den historiske udredning giver et godt indtryk af det irske landbrugs udvikling og viser klart forskellene i relation til det øvrige Vesteuropa og iøvrigt også i forhold til Storbritannien. Forholdene efter 1932, medens handelskrigen med England pågik, er særdeles grundigt behandlede. Man får et levende indtryk af de stærkt forringede eksportmuligheder og de voldsomme autarkibestræbelser.

Beskrivelsen af de aktuelle forhold omhandler især den delvise tilbageførsel af jorden til græsning, den forbedrede behandling af græsarealerne samt det økonomiske grundlag for landbruget på dette grundlag, der er blanding af gammel tradition og moderne teknik, og som synes at have de størst mulige forudsætninger for at udnytte de naturgivne resourcer.

Set fra et geografisk synspunkt er det en mangel, at ikke een af bogens tyve tabeller og heller intet diagram giver antydning af regionale oplysninger angående udnyttelse af jorden, produktion, etc. Bogens eneste kort viser fordelingen af kooperative virksomheder i forbindelse med landbruget. Hvis man søger oplysninger om irsk landbrug i almindelighed vil de i rigt omfang kunne findes her, men derudover bliver høsten meget mager. Sammenligninger med andre lande, f. eks. med England, mangler aldeles og også paraleller til udviklingen i Nord-Irland er få. Det er således svært på grundlag af dette arbejde at bedømme den mere recente udvikling.