Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

DET KONGELIGE DANSKE GEOGRAFISKE SELSKAB

PUBLIKATIONER Geografisk Tidsskrift. 1.-79. bind. 1877-1979.

Kulturgeografiske Skrifter.

Bd. 1. Gudmund Hatt: Stillehavsproblemer. 1936.
Bd. 2. N. H. Jacobsen: Skibsfarten i Det danske

Vadehav. 1937.

Bd. 3. Steen B. Bocher: Vandkraftens Udnyttelse i

det sydlige Nørrejylland før og nu. 1942.

Bd. 4. Sophie Petersen: Danmarks gamle Tropekolo

nier. 1946. (Udsolgt).

Bd. 5. Aage Aagesen: Geografiske Studier over

Jernbanerne i Danmark. 1949. (Udsolgt).

Bd. 6. Aa. H. Kampp: Landbrugsgeografiske studier

over Danmark. 1959.

Bd. 7. Viggo Hansen: Landskab og bebyggelse

i Vendsyssel. 1964.

Bd. 8. Helle Askgaard: Den Sønderjyske industris

udvikling 1920-1970. 1970.

Bd. 9. Anette Markan:»Location-Allocationarkan:»Location-Allocation-

Models« og deres anvendelse i lokaliseringsplanlægning.
1974.

Bd. 10. Chr. Wichmann Matthiessen: Københavns

bykerne, indhold og aktivitet. 1975.

Folia Geographica Danica.
Tom. I-XIV( 1940-79).

Atlas over Danmark

Serie I, format 39X56 cm.

Bd. I. AxelSchou: Landskabsformerne. 1949. Atlas

og tekstbind. Atlas and textvolume.

Bd. 11. Aage Aagesen: Befolkningen. 1961. Atlas og

textbind. Atlas and textvolume.

Serie 11, format 25X34 cm

Bd. 1. Kr. M. Jensen: Opgivne og tilplantede land

brugsarealer i Jylland. 1976.

Bd. 2. Topografisk Atlas Danmark. Red. af

R. Helkiær Jensen og Kr. M. Jensen. 1976.

Artikler o. 1. til tidsskriftet bedes sendt til redaktionen (Haraldsgade 68); for de med navn undertegnede originale (eller bearbejdede) artikler o. 1. bærer vedkommende forfatter (eller bearbejder) selv ansvaret.

Bibliotek og sekretariat er åbne mandag-fredag kl. 10-16 samt når særlig aftale måtte være truffet; tlf. 29 30 88. Please notice the address:

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab
Haraldsgade 68,

DK 2100 København Ø.

MANUSKRIPTER

Bør skrives så korte og koncise som muligt på dansk, engelsk, tysk eller fransk. Der skal medfølge såvel resumé som abstract. Sidstnævnte udformet på engelsk, førstnævnte på henholdsvis engelsk eller dansk.

Manuskripterne skal foreligge maskinskrevne (dobbelt linieafstand, bred margen) vedlagt illustrationer, som bør være udformet til nedsættelse, højst en tredjedel. Figurteksten udformes på 2 sprog og renskrives på et ark for sig. Det gælder ligeledes større tabeller. Figurog tabelmaterialet må være nummereret og påført forfatterens navn. Placering i teksten skal være angivet i margen. Fodnoter skal undgås (indgå i teksten). Referencer i teksten skal bringes således: Forfatter (årstal), fx: Axel Schou (1960). Litteratur skal indeholde: Forfatter (årstal), titel, tidsskrift eller serie i international anerkendt forkortelse, bind nr. og sidetal uden unødvendig tekst. Fx: Schou, Axel (1960): The Coastline of Djursland. G.T. 59,10-27.

Forfatteren modtager 50 særtryk; yderligere kopier
kan bestilles inden rentrykningen.