Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

J. Boesen, B. Storgaard Madsen & T. Moody: Ujamaa-Socialism from above.

Ruth Helkiær Jensen

The Scnadinavian Institute of African
Studies, Uppsala 1977. 183 s., kort og tabeller.,
22 cm.

Ujamaa er et swahili-udtryk, der oprindeligt referer til det slægtsfællesskab, der findes i mange afrikanske samfund, men her anvendes om Tanzanias specielle vej til socialisme i landsbyerne, der indledtes i 1968 og har gennemløbet forskellige ndringer. Bogen er resultat af et feltarbejde udført i den vestlige Søregion og suppleret med interview-undersøgelser i et større område, hvor der foregår en reorganisation af landbruget mod økonomisk lighed og kooperativ produktion. Det traditionelle landbrugssystem er bl.a. beskrevet af Raid (Geo. Tidsskr. bd. 66). Kriser som følge af stigende befolkningstæthed og stagnation på kaffemarkedet beredte vejen for en planlægning på regeringsniveau omfattende befolkningsflytninger til udyrkede arealer, indførelse af nye afgrøder (bl.a. te) og mekanisering af arbejdet. Bogen behandler disse og andre innovationer samt problemerne ved mødet mellem gammel og ny organisation. Kun 2 % af regionens befolkning er foreløbig involveret, men erfaringerne følges med opmærksomhed af andre afrikanske stater. Det er en dygtigt gennemført undersøgelse, der formidles i et let læseligt sprog ledsaget af originalt statistisk materiale.