Geografisk Tidsskrift, Bind 78-79 (1979)

Reinh. Stewig: Landeskunde Schleswig

Steen B. Bocher

Geokolleg., Kiel 1978. Verlag Ferdinand
Hirt. 216 s., 26 ill., 29 tab.

Forfatteren giver delvis de studerende ret,
der 1969 (Deutsche Geographentag, Kiel)

krævede afskaffelse af den regionale
»Lander- und Landeskunde« som særlige
discipliner, idet han indrømmer, at de
havde fået et traditionelt og stereotypt tilsnit,
der gjorde det umuligt at komme videre
ad nye videnskabelige veje. Han fastslår
dog med eftertryk, at der må banes
nye veje netop for denne gamle, traditionsrige
og nyttige del af geografien.
I denne bog gør han et vellykket forsøg
herpå. Der gives en gennemgang af
Schleswig-Holstein som økosystem og dettes
naturlige tredeling i morænebakkeland,
geest og marsk. Derpå følger området
som sociosystem, den udvikling, der er
foregået og en grundig gennemgang af de
nuværende erhvervs- og samfundsforhold
herunder befolkningsforhold. Der gøres
klart rede for økosystemet som grundlag
for erhvervene, specielt landbruget. For
den danske læser er det særlig interessant
at følge industriudviklingen, hvor forfatteren
især lægger vægt på områdets rolle
som aflastningsregion for Tysklands tætbefolkede
regioner.

Schleswig-Holstein er jo så nær beslægtet med Danmark, at meget at bogens indhold direkte kan overføres på hjemlige forhold eller i hvert fald tjene til sammenligning. Selv om der således ikke er ret meget nyt for danske geografer, er fremstillingen inspirerende, og man glæder sig over et klart sprog, mange gode kort og andre illustrationer og tabeller. Særlig må fremhæves de mange fyldige litteraturhenvisninger og citater, der er af stor pædagogisk værdi, men først og fremmest er det bogens disposition og det nye i fremstillingsmåden, der gør den anbefalelsesværdig.