Geografisk Tidsskrift, Bind 76 (1977)

Dietmar Beck: East Lothian.

Viggo Hansen

Die Entwicklung einer schottischen Kulturlandschaft. Universität Hamburg. Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandskunde, Band 74-Reihe C (Naturwissenschaften) Franz Steiner Verlag GmbH, Wiesbaden 1975. 352 s., 75 fig. 18 X 26 cm. DM 84,-.

Arbejdet indleder med en dybtgående analyse af den aktuelle, agrare situation i East Lothian, der kendetegnes ved en klar opdeling i højdezoner, og forf. benytter lejligheden til at fremsætte velbegrundede forslag til en forbedret økonomisk landbrugsstruktur. Men først og fremmest er undersøgelsen tilrettelagt som en retrospektiv analyse af kulturlandskabsudviklingen, et historisk-geografisk arbejde, der i høj grad benytter sig af geografiske variable i tilknytning til arbejdet med et for tilfældet righoldigt dokumentarisk stof, dels ældre kort dels skriftlige kilder. Men forf. går endnu et skridt, idet han har foretaget en dybtgående feltanalytisk forskning med spade og målebånd.

Som variable benyttes indikatorer for egenskaber ved terrænet, jordbundsforhold, bebyggelsesrelikter og højryggede agre ud fra form og udstrækning. Det Resultatet af de følgende korrelationsanalyser sætter forf. i stand til at opstille en relativ aldersgruppering af højryggede agre ud fra form og udstrækning. Det ældste lag menes at kunne henføres til det 13. årh., måske tidlig middelalder, det yngste til tiden umiddelbart før udskiftningen i det 17. årh., mens de mellemliggende 2 alderslag sandsynligvis må dateres til det 15. og 16. årh.

Med denne teknik er den historiskgeografiske forskning nået et godt skridt videre i studiet af agrare kulturrelikter, og arbejdet vil sikkert sætte sig spor i den kommende ødegårdsforskning. Men anmelderen kan ikke undlade at bemærke, at dette særdeles kvalificerende arbejde kun har kunnet lykkes fuldt ud, fordi forf. har haft et indgående kendskab til både naturgeografi og kulturgeografi og de herunder benyttede metoder, samt konomiske midler til ikke alene selve den tid- og arbejdskrævende undersøgelse, men også til udarbejdelsen og trykningen af de 75 bilagsfigurer i form af gengivelser af gamle kort, tematiske kort, flyfotos, fotografier, korrelationsdiagrammer, korogrammer foruden egentlige bilagskort, deriblandt et meget smukt med indtegnede kulturrelikter.