Geografisk Tidsskrift, Bind 74 (1975)

Nye kandidater udgået fra Københavns Universitets Geografiske Institut

Bjørn Jakob Andersen

Cand. scient. Juni 1974.
Hovedfag: Geografi.
Støttefag: Biologi.

Afløsningsopgave: Koncentration og centralisation inden for detailhandelen i Danmark siden 2. verdenskrig belyst ved udviklingen inden for kolonialbranchen.

Formålet er at vise, at den udvikling, der sker inden for detailhandelen, er en konsekvens af bestemte samfundsmæssige processer, der er kendetegnende for det kapitalistiske samfund. Disse processer fremtræder som en kraftig koncentrations - og centralisationsproces; ved koncentration forstås, at de eksisterende kapitaler vokser som følge af akkumulationen og ved centralisation, at eksisterende kapitaler sammenlægges ved fusion, opkøb...

Specialet indledes med en gennemgang af hvorledes disse processer foregår og dette belyses specielt for cirkulationssfæren. Selve analysen indledes med en undersøgelse af udviklingen inden for detailhandelen som helhed gennem de sidste 25 år i Danmark. Herudfra har det kunnet påvises, at der er sket en koncentration af handelskapitalen i detailhandelen, idet de eksisterende virksomheder har øget deres omsætning kraftigt.

For at belyse centralisationen er der lavet en grundig analyse af en udvalgt branche, kolonialbranchen. Denne analyse viser, at det kraftige fald der har været i antallet af butikker siden 1960 er sket samtidig med, at de enkelte butiksindehaveres økonomiske selvstændighed er mindsket ved tilknytning til frivillige kæder eller indkøbsforeninger. Desuden er der sket en centralisation blandt de større kæder og brugsforeningerne.

For at belyse konsekvensen af udviklingen i et bestemt geografisk område, er der lavet en undersøgelse af kolonialbranchens udvikling i den forreste del af Amager. Det konstateres herved, at butiksantallet er reduceret til en tredjedel og i dag domineres branchen af store centralt beliggende butikker.

Specialet er udgivet som »Arbejdshæfte
fra Fagligt Forum nr. 18«, 1974.

Axel Busck.

Cand. scient. Januar 1974.
Hovedfag: Kulturgeografi.

6-ugers opgave: Gør rede for udviklingen i grønlændernes opfattelse af den vestlige industrikultur og specielt af relationerne mellem danske og grønlændere samt for denne udviklings afhængighed af forandringerne i grønlændernes økonomiske og sociale situation. Diskuter i særlig grad den betydning, som den danske stats kulturpolitik hr haft herfor. Sammenhold udviklingen i Grønland med teorier for kulturmødeprocesser opstillet på baggrund af erfaringerne fra andre områder (f.eks. Afrika eller Arktisk Canada).

Bodil Engeli.

Cand. scient. Juni 1974.
Hovedfag: Kulturgeografi

Afløsningsopgave: Øproblematik belyst
ved migrationsanalyse af Læsø.

Hans Folke.

Cand. scient. Juni 1974.
Hovedfag: Geografi.

Bifag: Geologi, matematik, kemi, nationaløkonomi.

6-ugers opgave: Den perifere kapitalisme
belyst ved Liberia.

Efter en meget kort gennemgang af nogle forskellige opfattelser om underudvikling og udvikling, gennemgås teorien om den perifere kapitalisme på baggrund af den egyptiske økonom Samir Amins bøger. De samfundsformationer som findes i u-landene har først og fremmest det fælles træk, at de er underlagt i-landenes dominans; de er perifere i forhold til det kapitalistiske centrum.

Det understreges at de fleste u-landes underudvikling ikke skyldes manglende udvikling men snarere skyldes en underudviklingsproces, og at denne proces i sidste ende har sit udspring i de kræfter som ligger indbygget i det kapitalistiske system i centrum - systemets krav til ekspansion.

Som (atypisk) eksempel på en økonomi præget af den perifere kapitalisme forsøges det til sidst at skrive Liberias länderkunde.

Dan Glendorf.

scient. Januar 1974.

Gand.

Hovedfag: Kulturgeografi.

6-ugers opgave: Med baggrund i den vestirske bondes historiske situation ønskes der en oversigt over de midler, der siden igso'rne, dog med særligt henblik på tiden efter 2. verdenskrig, har været taget i anvendelse for at forbedre landbrugsbefolkningens sociale og økonomiske status. Resultaterne af sådanne indgreb belyses og dokumenteres, såvidt muligt med statistik.

Poul Storm Iversen.

Gand. scient. Januar 1974.
Hovedfag: Geografi.

6-ugers opgave: Landskabsevaluering.

Jes Jessen.

Cand. scient. Januar 1974.
Hovedfag: Kulturgeografi.

Afløsningsopgave: Aladdinkvarteret. En
analyse med henblik på byfornyelse.

Anette Jægerup.

Cand. scient. Juni 1973.
Hovedfag: Kulturgeografi.

Afløsningsopgave: En beskrivelse af landtenure i traditionelt afrikansk landbrug samt udviklingstendenser heri, som baggrund for en vurdering af visse jordreformforslag og -projekter.

Poul Krøijer.

Cand. scient. Juni 1974.
Hovedfag: Kulturgeografi.

6-ugers opgave: På baggrund af debatten om den ujævne internationale udvikling ønskes der en belysning og diskussion af hovedstrømninger inden for imperialismeteorien, idet der specielt lægges vægt på de teorier, der analyserer kapitalens eksport i vareform.

Tommi Larsen.

Cand. scient. Juni 1971.
Hovedfag: Geografi.
6-ugers opgave: Langli.

Peter Skriver.

Cand. scient. Juni 1973.
Hovedfag: Kulturgeografi.
Afløsningsopgave: Møn.

Birthe Stampe.

Cand. scient. Januar 1973.
Hovedfag: Kulturgeografi.