Geografisk Tidsskrift, Bind 74 (1975)

B. Plöchinger & S. Prey: Der Wienerwald.

Kaj Hansen

Side 93

(Sammlung Geologischer Führer, Bd. 59). Gebrüder Borntraeger, Berlin, Stuttgart 1974. 141 s., 23 fig., 2 kort. 13,5X19,5 cm. DM 36.00.

Forlaget har igen udsendt to af deres fortræffelige små geologiske førere. Bd. 59 omhandler Wienerwald i Østrig. Dette område falder i to dele, nemlig i. Flyschzonen og 2. den kalkalpine Wienerwald. Ved omtalen af hvert af disse afsnit gives først en oversigt over lagserien og derpå en beskrivelse af ekskursionerne.

Flysch-zonen omfatter lagserien fra Neokom til nedre eller mellemste Eocæn, men i den underliggende klippezone findes en lagserie fra Øvre Trias til Nedre Kridt.

Lagfølgen i Flyschen er den sædvanlige vekslen mellem mergel, lerskifre og sandsten,og det er ganske interessant at se, at Ph. Kuenens teori om turbiditystrømme (faldende slamstrømme), som han fremsattei Groningen i 1951 og demonstreredepå det lange molasseprofil uden for

Side 94

Lausanne i 1958, nu er slået helt igennem til forklaring af erosionsformer på sandstensbænkene,skrålejring, krydslejring og laminering.

Lagfølgen i Wienerwalds kalkalpine
zone rækker fra Øvre Perm til kvartæret.

I Flysch-zonen gennemgås 7 ekskursioner
gennem terrænet og i den kalkalpine
zone 6 ekskursioner.