Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

Just Gjessing (red.): Norges Geografi.

Kr. M. Jensen

Universitetsforlaget, Oslo. 440 s., 18 X
25 cm. Kr. 165,00.

Ved et samarbejde mellem 15 norske videnskabsmænd inden for geografi og tilgrænsende fagområder er det lykkedes J. Gjessing at forny beskrivelsen af Norges regionalgeografi — en sammenfatning, der vil blive flittigt anvendt af studerende over hele Norden.

Næsten halvdelen af bogen er helliget naturforholdene, ikke mindst klimaet beslaglægger et omfattende kapitel, og her medtages mange generelle basisoplysninger for vejrudviklingen. I den kulturgeografiske del er vægten mere jævnt fordelt på de enkelte afsnit. Minedrift og industri indledes med en beskrivelse af bedriftsstrukturer og lokalisering, men har iøvrigt tendens til at blive en opremsning af varer og lokaliteter uden klar afvejning mellem de enkelte produktioners betydnng. På baggrund af Norges specielle forhold har såvel energiforsyningen som transport og handel fået en særskilt behandling. Samernes forhold i Nordnorge er ligeledes taget op til selvstændig vurdering. Landbrugets udvikling belyses indgående frem til 1975, da det forventede olieeventyr dannede baggrunden for optimistiske tendenser inden for landbrugsproduktionen baseret på store samfundsmæssige investeringer.

Bogen indeholder mange gode kort og diagrammer, og er let tilgængelig som kilde ved undervisningen i Norges Geografi, og det har været forfatternes intentioner at »fremstillingen skulle føres frem til forskningsfronten«.