Geografisk Tidsskrift, Bind 77 (1978)

Erich Otremba: Die Güterproduktion im Weltwirtschaftsraum.

Kr. M. Jensen

Side 101

Erde og Weltwirtschaft Bd. 2/3, 3. udg. Franckh'sche Verlagshandlung Stuttgart 1976, 407 s., 17 X 24 cm. DM 94,00. I indledningskapitlet til denne udgave af serien »Erde und Weltwirtschaft« fremhæves geografien som en nødvendig videnskabelig disciplin på en heterogen jordoverflade, medens en verden med en aldeles homogen overflade kunne nøjes med en økonomisk geometri. Derefter diskuteres den almindelige udvidelse af de »geografiske« årsagskæder fra de stærkt naturdominerede til mere samfundsprægede. Hovedkapitlerne behandler landbrug og industri, medens skovbrug, minedrift og fiskeri omtales i kortere form.

Bogen er stærkt opdelt i afsnit, der hver for sig diskuterer de mange faktorer, der griber ind i erhvervslivet; for landbrugets vedkommende: diverse grænseproblemer, den agrare produktions afhængighed af natur, historisk udvikling, økonomi, udnyttelsessystemm.m. og for industrien: lokaliseringen, arbejdskraften, råstofforsyningensamt nogle vigtige industrigrenes særlige problemer. Man præsenteres for en meget omfattende samling ideer og synspunkter, og det har ikke været meningen »Arealkunde oder geographischeProduktkunde zu treiben«. Bogen kan således ikke anvendes som opslagsværk i erhvervsgeografi; de få tabeller er overvejendefra 1970-71 og ikke overalt gennemtænkte— side 225 får man således en

Side 102

rangfølge af produktionen af landbrugsvareri tus.t., hvor korn direkte sammenlignesmed rodfrugter uden hensyn til tørstofindhold og næringsværdi, og hvor »Rohzucker« står øverst og »Rübenzucker«som nr. 6 (tallene angiver imidlertid den totale produktion af sukkerrør og sukkerroer).

Udførelsen er meget tiltalende med tydelige illustrationer, der dog overvejende stammer fra andre kilder. Den lange litteraturliste afspejler den enorme stofmængde, som forfatteren gennem hele bogen viser at have kendskab til.