Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

A. H. VEDEL 1-9 1894 - 9-2 1981

Einar Andersen

Geografisk Selskab har lidt et smerteligt tab, idet selskabets vicepræsident 1946-74, viceadmiral, dr. phil. h.c. Aage Helgesen Vedel er afgået ved døden d. 9. februar efter lang tids svagelighed. Jeg skal ikke her komme ind på viceadmiralens strålende sømilitære karriere og hans betydning for marinen og dansk forsvar, kun lige minde om hans faste holdning under besættelsen. Som tidligere direktør for Geodætisk Institut må jeg dog nævne hans omgående beredvillighed til at lade marinens luftvåben assistere ved de første flyvefotograferinger på Grønland, hvorfor viceadmiralen også var resgæst d. 27. februar 1957, da Geodætisk Institut ved en middag på Christiansborg Slot fejrede 200 års jubilæet for indledningen af rationel kortlægning af Danmark.

Viceadmiralens interesser var mangfoldige, herunder interesse
for dansk erhvervsliv gennem bl.a. bestyrelsespost i
Ø.K. og medlemsskab af tilsynsrådet for Bikuben.

I aften vil jeg særlig fremhæve viceadmiralens store videnskabelige interesse navnlig for botanik og havforskning. Denne interesse var arveligt betinget gennem faderen, underdirektør ved Orlogsværftet Helge Vedel, der havde deltaget som næstkommanderende på Ryders ekspedition til stgrønland 1891-92. Som ung søofficer var viceadmiralen med på togterne 1917-18 med fiskeriinspektionsskibet til Færøerne og Island. 1933 og 1935 var han på togter i østgrønlandske farvande, det første år som chef for skonnerten Nordstjernen på Knud Rasmussens 7. Thule ekspedition. 1948 var han sammen med daværende statsminister Hans Hedtoft på rejse til Vestgrønland med fregatten Niels Ebbesen og 1952 ledsagede han efter indbydelse Deres Majestæter Kong Frederik IX og Dronning Ingrid på togtet til Grønland med kongeskibet Dannebrog. Endelig i 1954 med inspektionsskibet Teisten i Danmarksstrædet.


DIVL128

Deres Majestæter Kong Frederik IX og Dronning Ingrid hilser på Sir Vivian Fuchs (tv) i overværelse af selskabets vicepræsident, viceadmiral, dr.h.c. A. H. Vedel (30.4. 1959).

Viceadmiralens interesse for geografi stammede helt tilbage fra hans pureste ungdom, hvor han var en hyppig deltager i Selskabets møder, og hvor han gennem sin interesse for geografien i forbindelse med hans trang og evne til at øve en aktiv indsats tidligt kom til at spille en afgørende rolle for Selskabets trivsel på forskellige kritiske tidspunkter.

I øvrigt var viceadmiralen altid rede til at støtte forskning i almindelighed, når han gennem sit navn og sin position havde mulighed for det. Han var formand for Dansk Pearyland Ekspedition 1946-51 og for Dansk Ekspeditionsfond. Han var medlem af komiteen for Galatheaekspeditionen og af komiteen for undersøgelse af spørgsmål vedrørende nordisk samarbejde på dybhavsforskningens område. Han var formand for Thai-Danske botaniske og arkæologiske ekspeditioner og han var præsident for Arktisk Instituts råd fra 1955. Han var præsident for The Intergovernmental Conference on Oceanographic Research i København 1960, og han var i sin egenskab af Selskabets vicepræsident medlem af Dansk Nationalråd for Geografi 1946-74.

Viceadmiralen modtog med rette mange hædersbevisninger for sin store og omfattende indsats. Han modtog Galathea medaljen og Ebbe Muncks mindemedalje, og da han fratrådte som vicepræsident for vort selskab, modtog han Vitus Bering medaljen. Københavns Universitet hædrede ham ved at udnævne ham til æresdoktor 1956.

Mange står i stor taknemmelighedsgæld til viceadmiral Vedel for hans altid beredvillige hjælpsomhed, og personligt betragter jeg det som en stor ære, at jeg fik lov til at efterfølge ham som Selskabets vicepræsident.