Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

GENERAL CLIMATOLOGY, 3 Ed. by H.E. Landsberg (World Survey of Climatology, vol 3). Amsterdam 1981, X, 408 s., ill., 30 cm, Dfl. 250,-. Elsevier Scientific Publishing. Den foreliggende bog indgår som bind 3 i klimatologiens moderne hovedværk: World Survey of Climatology

H. Søgaard

Emner i dette bd. 3 om generel

klimatologi er human bio-klimatologi, agro-klimatologi, byklima og teknisk klimatologi. Bindet som helhed supplerer udmærket de eksisterende bind, specielt bd. 2 om mikro- og lokalklima.

I det første kapitel behandles de enkelte klima-elementers påvirkning af den menneskelige organisme. Der er tale om en detaljeret sammenstilling af en lang række forskningsresultater inden for et af de nyeste felter i klimatologien. I afsnittet om stråling bemærkes de nye angrebsvinkler: Stråling, lys som et fysiologisk fænomen. Afsnit tene om luftforurening, der behand ler emner som radioaktivt udslips betydning for biosfæren, byder ligeledes på nye oplysninger. Kapitel 2 om agrometeorologi er i forhold hertil mere traditionelt

opbygget, startende med præsentation af energibalancer og temperaturforhold i jord. Også vandbalancens betydning inddrages naturligt her. En opstilling af fotosynteseperiode og vandingsbehov for en lang række afgrøder hører til kapitlets mest værdifulde del. Kap. 3 om byklima indeholder en gennemgang af de forhold, der betinger, at byens klima er forskelligt fra omgivelsernes. Hovedvægten her er lagt på temperaturforhold, ligesom tilfældet er i den forskning, der meget detaljeret refererestil.

I det sidste kapitel er interaktion mellem teknologi og vejr hovedemnet. Afsnittet er vidtspændende, fra indendørsklima til skorstenshøjdens betydning ved røgudslip. Mange af de udmærkede figurer, der illustrerer teksten, er ikke i forvejen kendt fra klimatisk litteratur, hvilket er med til at give kapitlet et originalt præg.

Det foreliggende bind falder således nydeligt ind i den omfattende serie, og man kan med stor interesse se frem til de resterende 3 bind.