Geografisk Tidsskrift, Bind 81 (1981)

Bernd Andreae: WELTWIRTSCHAFTSPFLANZEN IM WETTBEWERB ökonomischer Spielraum in ökologischen Grenzen: Eine produktbezogene Nutzpflanzengeographie. Berlin 1980, 301 s., ill. + l kort, 25 cm, DM 78,-. Walter de Gruyter.

Kr. M. Jensen

Side 78

I en kort indledning opridses forskellige lokaliseringsfaktorer for landbrugsproduktion (klimatiske, økonomiske og politiske). Derpå udvælges en række produkter til belysning af de konkurrenceforhold, der gælder for planteprodukter i den ikke-'socialistiske del af ver

den - idet forfatteren mener, at
konkurrencemomentet i ret høj grad
er fjernet i "Østlandene" og erstattet
af planlægning.

De valgte grupper er ris, olieplanter, sukkerroer og -rør, sydfrugter, nydelsesmiddelplanter samt gummi og spindstofplanter. Gennemgangen af de enkelte produkter indeholder mange kontante oplysninger om arbejds- og anden indsats i produktionen, vækstperioder, afgrødekombinationer i rotation, vanskeligheder ved monokulturer, driftsstrukturens betydning i forskellige egne osv. Dog bærer de fremdragne eksempler stærkt præg af forfatterens egne undersøgelser - en styrke i beviskraften, men en svaghed for en almen lærebog. Især er 60 sider om sukkerproduktionen over

Side 79

vejende belyst ud fra Pakistan og
Iran.

De mange skematiske oversigter og
tabeller samt kildehenvisningerne
er bogens styrke.