Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

DET KONGELIGE DANSKE GEOGRAFISKE SELSKAB

PUBLIKATIONER Geografisk Tidsskrift 1.-90. bind. 1877-1990 Kulturgeograß ske Skrifter

Bd. 1. Gudmund Hatt: Stillehavsproblemer. 1936.

Bd. 2. N. H. Jacobsen: Skibsfarten i Det danske Vadehav. 1937.
Bd. 3. Steen B. Böcher: Vandkraftens Udnyttelse i det sydlige

Nørrejylland før og nu. 1942.

Bd. 4. Sophie Petersen: Danmarks gamle Tropekolonier. 1946.
(Udsolgt).

Bd. 5. Aage Aagesen: Geografiske Studier over Jernbanerne i
Danmark. 1949. (Udsolgt).

Bd. 6. Aa. H. Kampp: Landbrugsgeografiske studier over Danmark.

Bd. 7. Viggo Hansen: Landskab og bebyggelse i Vendsyssel. 1964.
Bd. 8. Helle Askgaard: Den sønderjyske industris udvikling

1920-1970. 1970.

Bd. 9. Anette Markan: "Location-Allocation-Models" og deres
anvendelse i lokaliseringsplanlægning. 1974.

Bd. 10. Christian Wich mann Matthiessen: Københavns bykerne,
indhold og aktivitet. 1975.

Bd. 11. Henning Mørch: Apulien - ressourcer og kulturlandskab
i en syditaliensk egn. 1981.

Bd. 12. Nr. 1. Ove Biilmann: Europas Geografi - bidrag til en
skitse af danske skoleelevers omverdensbillede. 1986.

- Nr. 2. Ove Biilmann & Tonny Hübbe: Undervisning i
Europas geografi. Pædagogisk udviklingsarbejde i geografi.
1987.

Atlas over Danmark

Serie I, format 39x56 cm.

Bd. I. Axel Schou: Landskabsformerne. 1949. Atlas og tekstbind.
Atlas and textvolume. (Udsolgt - out of print).

Bd. 11. Aage Aagesen: Befolkningen. 1961. Atlas og tekstbind.
Atlas and textvolume.

Serie II format 25x34 cm.

Bd. l. Kr. M. Jensen: Opgivne og tilplantede landbrugsarealer i
Jylland. 1976.

Bd. 2. Topografisk Atlas Danmark. Red. af R. Helkiar Jensen og
Kr. M. Jensen. 1976. (Udsolgt - out of print).

Bd. 3. Christian Wichmann Matthiessen: Danske byers vækst.
1985.

Bd. 4. Kr. Marius Jensen og Anette Reenberg: Landbrugsatlas
Danmark. 1986.

Folia Geographica Danica

Tom I: Report on the Expeditions to Iceland 1934 and 1936.
Tom II: Das Wattenmeer bei Skallingen.

Tom III: Investigations of the Geography and Natural History of

the Præstø Fjord. Under the Direction of Dr. Kaj Hansen.
Tom IV: Axel Schou: Det marine Forland. Summary in English:

The Marine Foreland. 1945. (Out of print).

Tom V: Leo Lysgaard: Recent climatic Fluctuations. 1949. (Out
of Print).

Tom VI: /. M. Lyshede: Hydrologie Studies of Danish Watercourses.

Tom VII & VIII: De Danske Vade- og Marskundersøgelser.
Tom IX: Børge Fristrup: Physical Geography of Greenland.

1961.

Tom X: Samlebind.

Tom XI, Nr. l: Børge Jakobsen: Vadehavets Morfologi. 1964.
Tom XII, Nr. 1: N. Kingo Jacobsen: Rejsbymarsken. Miljø,
stormfloder og digebygning på en eksponeret vesterhavskyst.
1972.

Tom XIII: Sofus Christiansen: Subsistence on Bellona Island
(Mungiki). A study of a Polynesian Outlier in the British Solomon
Islands Protectorate. Annex med 12 kortplancher. 1975.

Tom XIV: Jørgen og Karen Raid: Rural Organization in Bukoba

District, Tanzania. 1975.
Tom XV: Samlebind.

Tom XVI: Henrik Breuning Madsen: Himmerlands Jordbundsforhold.

Tom XVII: Svendßaagaard: Subdivision and Fragmentation of
land i a South-Indian village. 1987.

Tom XVIII: Peter Frederiksen: Soils of Tierra del Fuego. A
Satellite-based Land Survey Approach. Annex med 5 plancher.
1988.

Bibliotek og sekretariat er åbne mandag-fredag kl. 10-16, samt
når særlig aftale måtte være truffet. Tlf: 33 13 21 05. Telefax: 33
1481 05.

Please notice the address:

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab
Øster Voldgade 10

DK-1350 København K.