Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Sheila Ross: Soil processes: a systematic approach.

Henrik Breuning-Madsen

Routledge, London 1989. X, 444 s., ill. 24
cm. GBP 75.-.

Som titlen ikke kun antyder, omhandler bogen processer i jordbunden og på et niveau, hvor et bredt kendskab til flere emner inden for jordbundslæren er en forudsætning. Bogen kan betragtes som et bindeled mellem bøger af deskriptiv karakter, hvor jordbundsprofiler og den geografiske fordeling af jordbundstyper gennemgås, og bøger der omhandler specifikke processer - fx kation/anion reaktioner med partikeloverflader - ud fra kemiske og fysiske modeller.

Bogen er inddelt i 4 hovedafsnit med det formål at præsentere et hierarki af processer med stigende kompleksitet: 1) Processer der danner jordbundens udgangsmateriale, 2) processer der danner jordbundens horisonter, 3) dynamiske processer i rodzonen, 4) processer der skyldes menneskets indgriben og behandling af jorden. Derigennem får man også en idé om jordbundsprocessernes rumlige og tidsmæssige skala. Bogen er dog begrænset til kun at omhandle processer i tempererede områder.

Den indeholder mange litteraturhenvisninger, hvilket betyder, at flere afsnit kan anvendes som oversigtsartikler og indgang til nærmere studie af de pågældende emner. Desværre indeholder bogen nogle skønhedsfejl i form af ukorrekte henvisninger til formler og sider, men alt i alt er det absolut en god bog.