Geografisk Tidsskrift, Bind 90 (1990)

Counterurbanization: the changing pace and nature of population deconcentration. Ed. by A. G. Champion.

Hans Thor Andersen

Arnold, London 1989. XXII, 266 s., fig. 25
cm. GBP 27.-.

Emnet er 'counterurbanization', dvs den decentralisering i befolkningsfordelingen der har kunnet iagttages i den vestlige verden fra o 1970. Storbyvækstens ophør punkterede mange lokale drømme om lokale kraftcentre og ikke mindst den almene antagelse, at koncentration ikke alene var en nødvendig konsekvens af udviklingen, men ligefrem en forudsætning for vækst og fremgang på alle områder. I stedet decentraliseredes samfundene; befolkning og erhverv viste sig at kunne trives også i mindre byer og rene landområder. Bogen søger at evaluere denne udviklingsfase, der pt synes bremset/ ophørt.

Problemstillingerne trækkes op i et indledningskapitel, hvorpå der følger en lidt tynd gennemgang af begreb og metode. Der mangler en uddybning af sammenhængene mellem counterurbanization og det post-industrielle (postmoderne?) samfunds fremtoning. Der reflekteres meget lidt over den valgte indfaldsvinkel: Befolkningsudvikling og fordeling.

Resten af bogen er viet til 11 nationalkapitler' USA, UK, Vesttyskland, Italien, Japan, Danmark, Norge m.fl. Det er som regel gode kapitler, der kan læses hver for sig. Men en stor del af pladsen er anvendt på en bred, beskrivende introduktion af det enkelte land og dets særlige forhold.

Bogen er udpræget deskriptiv, og som
sådan lever den op til sit formål som lærebog
på førstedelsstudiet.