Geografisk Tidsskrift, Bind 87 (1987)

DET KONGELIGE DANSKE GEOGRAFISKE SELSKAB

PUBLIKATIONER Geografisk Tidsskrift 1.-87. bind. 1877-1987

Kultur geografi ske Skrifter

Bd. 1. Gudmund Hatt: Stillehavsproblemer. 1936.
Bd. 2. N. H. Jacobsen: Skibsfarten i Det danske Vade-

hav. 1937.

Bd. 3. Steen B. Böcher: Vandkraftens Udnyttelse i det

sydlige Nørrejylland før og nu. 1942.

Bd. 4. Sophie Petersen: Danmarks gamle Tropekolo-

nier. 1946. (Udsolgt).

Bd. 5. Aage Aagesen: Geografiske Studier over Jernba-

nerne i Danmark. 1949 (udsolgt).

Bd. 6. Aa. H. Kampp: Landbrugsgeografiske studier

over Danmark. 1959.

Bd. 7. Viggo Hansen: Landskab og bebyggelse i Vend-

syssel. 1964.

Bd. 8. Helle Askgaard: Den sønderjyske industris ud-

vikling 1920-1970. 1970.

Bd. 9. Anette Markan: »Location-Allocation-Models«
og deres anvendelse i lokaliseringsplanlægning.
1974.

Bd. 10. Chr. Wichmann Matthiessen: Københavns by-

kerne, indhold og aktivitet. 1975.

Bd. 11. Henning Mørch: Apulien - ressourcer og kultur-

landskab i en syditaliensk egn. 1981.

Bd. 12. Nr. 1. Ove Biilmann: Europas Geografi - bidrag
til en skitse af danske skoleelevers om verdensbillede.

Folia Geographies Danica

Tom. I: Report on the Expeditions to Iceland 1934 and

1936.

Tom. II: Das Wattenmeer bei Skallingen.

Tom. Ill: Investigations of the Geography and Natural
History of the Præstø Fjord. Under the Direction
of Dr. Kaj Hansen.

Tom. IV: Axel Schou: Det marine Forland. Summary in

English: The Marine Foreland. 1945 (Out of
Print).

Tom. Y: Leo Lysgaard: Recent climatic Fluctuations.

1949. (Out of Print).

Tom. VI: J. M. Lyshede: Hydrologie Studies of Danish

Watercourses. 1955.

Tom. VII & VIII: De Danske Vade- og Marskundersø-

gelser.

Tom. IX: Borge Fristrup: Physical Geography of Green-

land. 1961.

Tom. X: Samlebind.

Tom. XI, Nr. 1: Børge Jakobsen: Vadehavets Morfologi.

1964.

Tom. XII, Nr. 1: N. Kingo Jacobsen: Rejsbymarsken.
Miljø, stormfloder og digebygning på en eksponeret
vesterhavskyst. 1972.

Tom. XIII: Sofus Christiansen: Subsistence on Bellona Island (Mungiki). A study of a Polynesian Outlier in the British Solomon Islands Protectorate. Annex med 12 kortplancher. 1975.

Tom. XIV: Jørgen og Karen Raid: Rural Organization

in Bukoba District, Tanzania. 1975.

Tom. XV: Samlebind.

Tom. XVI: Henrik Breuning Madsen: Himmerlands

Jordbundsforhold. 1983.

Atlas over Danmark

Serie I format 39x56 cm.

Bd. I. Axel Schou: Landskabsformerne. 1949. Atlas og

tekstbind. Atlas and textvolume. (Udsolgt - out
of print).

Bd. 11. Aage Aagesen: Befolkningen. 1961. Atlas og text-

bind. Atlas and textvolume.

Serie II format 25x34 cm.

Bd. l. Kr. M. Jensen: Opgivne og tilplantede landbrugs-

arealer i Jylland. 1976.

Bd. 2. Topografisk Atlas Danmark. Red. af R. Helkiær

Jensen og Kr. M. Jensen. 1976.
(Udsolgt - out of print).

Bd. 3. Christian Wichmann Matthiessen: Danske byers

vækst. 1985.

Bd. 4. Kr. Marius Jensen og Anette Reenberg: Land-

brugsatlas Danmark. 1986.

Bibliotek og sekretariat er åbne mandag-fredag kl. 10-16
samt når særlig aftale måtte være truffet; tlf. 01 1321 05.

Please notice the address:

Det Kongelige Danske Geografiske Selskab,
Øster Voldgade W,

DK-1350 København K