Geografisk Tidsskrift, Bind 85 (1985)

Dieter Kelletat: Deltaforschung: Verbreitung, Morphologie, Entstehung und Ökologie von Deltas. - (Erträge der Forschung; Bd. 214).

Bjarne Holm Jakobsen

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt,
1984. XV, 158 s., ill. 20 cm. DEM
43,-.

Der gives i denne bog en kortfattet fremstilling af fænomenet delta, på baggrund af en omfattende litteraturgennemgang. Præsentationen, der i teksten er forsøgt gjort alment tilgængeligt, er i vid udstrækning sket gennem grafisk fremstilling samt ved kort og tabeller. Der er ligeledes gjort forsøg på at lave en samlet fremstilling af de ved deltadannelsen involverede processer samt disses indbyrdes påvirkning. Bogen sigter således både mod ikke fagfolk, der ønsker at vide noget om deltaer, men også mod fagfolk, der her kunne finde inspiration til videregående studier.