Geografisk Tidsskrift, Bind 99 (1999)

S. Musterd, W. Ostendorf & M. Breebaart: Multi-ethnic metropolis - patterns and policies. The GeoJournal library, 43. Dordrecht, Kluwer, 1998. vii, 208 s., ill., 25 cm. GBP 67,-.

Hans Thor Andersen

Side 129

Bogen er et led i en række systematiske studier af de vesteuropæiske storbyers udvikling og struktur, der udføres af et af Europas førende centre for socialgeografi. Bogen er samtidig en faglig status af viden på feltet. Dens baggrund er en stigende erkendelse af voksende sociale problemer i Europas storbyer, tildels som følge af globaliseringen og udviklingen af den postindustrielle økonomi. Den konomiske omstrukturering medfører omfattende ændringer på arbejdsmarkedet med høj ledighed og massiv udstødning til følge. Det rammer ikke mindst immigranterne hårdt. Disse problemer reduceres ikke trods den nuværende kraftige økonomiske vækst. Der er derfor god grund til at undersøge de bymæssige forandringer og mulige bypolitiske tiltag. En stor del af den eksisterende viden på feltet er baseret på amerikanske erfaringer og forskning, men som forfatterne konkluderer har den "amerikansk

Side 130

model" ikke gyldighed i Europa. Omvendt findes der ingen enkelt model, der tilfredsstillende forklarer den europæiske storbys forandring. Bogen analyserer 8 Vesteuropæiske storbyer + Toronto mht faktiske forhold og erfaringerne med en bypolitik, der skal modvirke den sociale polarisering. Der er tydelige tendenser til en mere liberal udformning af velfærdsstaten og dermed en større vægt på markedsmekanismerne. Det vil betyde en voksende sociale ulighed og dermed også en øget segregation. Bogen er velstruktureret og skrevet i et klart sprog; den kan anvendes i forbindelse med undervisningen i videregående socialgeografi.